Aksjonsdager om klima

Den 28. og 29. august skal vi ha aksjonsdager med klima som tema. Under finner du informasjon, løpesedler og delebilder.

28.august: Digital aksjonsdag – Vi farger sosiale medier grønne – del bildene under!
29. august: Nasjonal aksjonsdag – Vi farger nærmiljøet grønt! Ha stands eller morgenaksjoner der dere deler ut løpesedler om klima.

Delebilder

Forslag til deletekst

Generell deletekst:
Verden opplever en akutt klima- og naturkrise. Vi har ansvar for å bidra til å løse klimakrisen og stanse nedbyggingen av natur og dyrket mark.

SV vil prioritere klima og natur hver dag i kommunestyret. Vi går til valg for å redusere antall store motorveier, og vil heller bruke pengene på å oppgradere veiene vi har og styrke kollektivtransporten. 

Store klimakutt krever mer kraft. Det har vært billigere å rasere natur, enn å benytte seg av allerede bebyggede områder. Derfor ønsker SV å få solceller på alle offentlige tak.

Vi må handle nå. Det skylder vi alle som er unge i dag, og som er de som kommer til å leve med konsekvensene av klimaendringene.

Deletekst om vei: 
SV går til valg for å redusere antall store motorveier, og heller bruke pengene på å oppgradere veiene vi har og styrke kollektivtransporten. Samtidig er transport en av de største kildene til klimagassutslipp i vår kommune. Derfor er det svært viktig å kutte utslipp nettopp her. Vi vil gå inn for å stille krav til utslippsfri kollektivtrafikk.  

Deletekst om kraft: 
Store klimakutt krever mer kraft. Det har vært billigere å rasere natur, enn å benytte seg av allerede bebyggede områder. Derfor ønsker SV å få solceller på alle offentlige tak. Potensialet for strømproduksjon på bygg i Norge er stort – på ett år kan vi produsere en mengde energi som tilsvarer over tre ganger dagens årsforbruk av strøm i Stor-Oslo, eller 22 ganger årsforbruket i Trondheim kommune. 

Nynorsk:

Generell deletekst:
Verda opplever ei akutt klima- og naturkrise. Vi har ansvar for å bidra til å løyse klimakrisa og stanse nedbygginga av natur og dyrka mark.

SV vil prioritere klima og natur kvar dag i kommunestyret. Vi går til val for å redusere talet på store motorvegar, og vil heller bruke pengane på å oppgradere vegane vi har og styrkje kollektivtransporten. 

Store klimakutt krev meir kraft. Det har vore billigare å rasere natur, enn å nytte seg av allereie utbygde område. Derfor ønskjer SV å få solceller på alle offentlege tak.

Vi må handle no. Det skuldar vi alle som er unge i dag, og som er dei som kjem til å leve med konsekvensane av klimaendringane.

Deletekst om veg: 
SV går til val for å redusere talet på store motorvegar, og vil heller bruke pengane på å oppgradere vegane vi har og styrkje kollektivtransporten. Samtidig er transport ei av dei største kjeldene til klimagassutslepp i kommunen vår. Derfor er det svært viktig å kutte utslepp nettopp her. Vi vil gå inn for å stille krav til utsleppsfri kollektivtrafikk.  

Deletekst om kraft: 
Store klimakutt krev meir kraft. Det har vore billigare å rasere natur, enn å nytte seg av område som allereie er utbygd. Derfor ønskjer SV å få solceller på alle offentlege tak. Potensialet for straumproduksjon på bygg i Noreg er stort – på eitt år kan vi produsere energi som tilsvarar over tre gongar dagens årsforbruk av straum i Stor-Oslo, eller 22 gongar årsforbruket i Trondheim kommune.

Løpesedler