Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene bygger på SVs verdigrunnlag og vedtekter, og viser til organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde denne. De etiske retningslinjene gjelder for alle medlemmer av SV, men det stilles særlige krav til partiets tillitsvalgte, folkevalgte og kandidater. Det forventes normalt at SV-ere følger norsk lov, orden og alminnelig folkeskikk. Utover det gjelder SVs etiske retningslinjer.

Retningslinjene gjelder både i og utenfor partisammenheng, i utlandet og på sosiale medier. De gjelder til enhver tid. Retningslinjene er ikke uttømmende. De etiske retningslinjene skal benyttes av SVs valg- og nominasjonskomiteer i vurderingen av kandidaters egnethet ved utarbeidelse av lister. Ved lovbrudd etter norsk lov, brudd på våre etiske retningslinjer, eller annen oppførsel som gjør at tillit bortfaller kan man sanksjoneres etter vedtektene.

Sanksjonene for brudd på etiske retningslinjer er definert i vedtektene §§ 3-4 og 3-5 Vi har alle et ansvar for at de etiske retningslinjene følges. Alvorlige brudd bør tas opp gjennom formelle kanaler. Er du i tvil sjekker du med nærmeste leder.

Retningslinjer

Jobbe sammen for å nå våre politiske mål.

I SV hjelper vi hverandre, gir hverandre ærlige tilbakemeldinger og jobber for at alle er velkomne og at de lykkes i den rollen de har i partiet. Høyt under taket og en åpen internkultur. I SV har alle ansvar, og tillitsvalgte har et særlig ansvar, for å skape en debattkultur der alle føler seg velkomne, trygge og tolker hverandre i beste mening.

Plass til ulike meninger i partiet.

I SV er debatt et gode, men når vedtaket er fatta jobber vi alle for at det skal bli så bra som mulig og for at vi skal få gjennomslag. Vi respekterer alle vedtak, også valg.

Alle skal være trygge.

I SV er det nulltoleranse for seksuell trakassering, eller andre former for hets eller trakassering. Mot alle former for diskriminering og rasisme. I SV gjør vi hva vi kan for å bekjempe diskriminering og rasisme. Uavhengig av om vi møter det eksternt eller internt. Du har ansvar for å spre bevissthet om hva som utgjør seksuell trakassering, diskriminering og rasisme. Du har ansvar for å forsøke å hindre at dette oppstår.

Arbeider i tråd med politikken vi står for.

Der det er mulig etterspør vi tariffavtaler ved valg av hotellovernatting, serveringssteder og arrangementslokaler for SV-arrangementer. Vi tar hensyn til miljøet og bidrar til å redusere energibruk og klimautslipp der det er mulig. Vi kjøper ikke varer fra okkuperte områder.

Nøkternhet med midlene.

I SV trenger vi å bruke pengene godt for å nå våre mål. Det skal utvises nøkternhet med partiets midler, og midlene skal brukes på partirelaterte aktiviteter. Pengebruk skal forankres i et vedtak. Det skal ikke være tvil om våre intensjoner. Du takker nei til større gaver, eller andre goder, som kan oppfattes som fordeler du får på bakgrunn av ditt verv i partiet.

Åpenhet i interne prosesser.

Du informerer om private forhold og interesser som kan påvirke vedtak eller utføring av oppgaver. Nominasjons –og valgkomiteer skal gjøres kjent med relevante ting i fortiden. Du er åpen med partiet om interessekonflikter, tidligere dommer, siktelser og annet som er relevant for at du skal kunne utføre dine verv, eller som kan ramme partiet.

Rolleforståelse.

I SV er vi bevisst den makt og påvirkningskraft vi har i relasjon til andre både i og utenfor partiet.

Rutiner ved håndtering av varsler og brudd på våre etiske retningslinjer

I SV er det nulltoleranse for seksuell trakassering og alle former for diskriminering og rasisme. Samtidig må vi erkjenne at dette likevel kan forekomme. Som organisasjon har vi et ansvar både for å forebygge og hindre seksuell trakassering og annen uønsket adferd, og å reagere dersom det skulle skje. Tillitsvalgte har et selvstendig ansvar for å spre bevissthet om våre etiske retningslinjer og hva som utgjør seksuell trakassering og forsøke å hindre at uønskede hendelser oppstår. Alle hendelser skal tas på alvor.

Særlige rutiner for håndtering av brudd på etiske retningslinjer og andre varsler.

Dersom du opplever eller blir oppmerksom på brudd på våre etiske retningslinjer kan du ta kontakt med leder for lokal- eller fylkeslag, eller en annen du stoler på som kan ta det videre.

Enhver tillitsvalgt eller ansatt i partiet som mottar et varsel har plikt til å bringe varselet videre til leder av det valgte organet som står nærmest situasjonen, uten unødig forsinkelse. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig skal man varsle et høyere organ eller partisekretæren/AU.

Partisekretær er mottaker av varsler om man vil varsle til SV sentralt. Dersom varsler ønsker å varsle til noen andre enn sittende partisekretær, er arbeidsutvalgets medlemmer naturlige mottakere. Dersom varselet gjelder partisekretær eller partisekretær er inhabil vil et av de andre medlemmene i arbeidsutvalget erstatte partisekretær i videre oppfølging.

Om et varsel starter som en muntlig henvendelse, skal det snarest skriftliggjøres for videre håndtering. En varsler har rett på umiddelbar bekreftelse på at varselet er mottatt. Både ved muntlig og skriftlig varsel skal det gis skriftlig bekreftelse om at varselet er mottatt, og vil bli fulgt opp i tråd med disse rutinene.

I forbindelse med et varsel skal begge parter få forklare seg uten at motparten er til stede. Begge parter kan ha med seg en person de stoler på inn i samtalen. Lokal-/fylkesleder har i de tilfeller hvor det slås fast at noen har trakassert et annet medlem, et ansvar for at trakasseringen opphører. Fylkesledelsen og lokale tillitsvalgte har ansvar for eventuell tilretteleggelse på konferanser og i møter i lokal- eller fylkeslag. Tilretteleggelsen skal skje i dialog med den som har vært utsatt for trakassering.

Partisekretæren skal orienteres på et overordnet nivå om alle saker som gjelder brudd på etiske retningslinjer, men skal kun gjøres kjent med sakens innhold på en måte som kan identifisere de involverte dersom det er ønskelig for den fornærmede. Dette gjelder også saker som har blitt håndtert. Partisekretæren vil i dialog med det lokal-, eller fylkeslag det gjelder, avgjøre om det er behov for videre håndtering, hva den skal være, og hvem som har ansvaret for den. Behandlingen av varselet skal skriftliggjøres. Uansett utfall av varselet skal partisekretær loggføre saken, slik at den ligger i arkivet.

Ved mistanke om seksuelle overgrep, gjentatt trakassering, eller andre alvorlige brudd på våre etiske retningslinjer skal partisekretæren varsles så raskt som mulig. I disse sakene er det partisekretæren som har ansvar for oppfølgingen. Oppfølging av slike saker må i første rekke ta hensyn til dem som opplever å være utsatt for uønska adferd. Partisekretæren skal tilby kontaktpersoner for begge parter.

Den som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller andre lovbrudd skal støttes i og oppfordres til å anmelde saken. Det skal oppnevnes en støtteperson for den utsatte.

Det er rettsvesenet som har ansvar for å avgjøre om en sak er brudd med norsk lov. Dette ansvaret skal ikke organisasjonen ta.

Det er arbeidsutvalget (AU) som har ansvaret for å bestemme eventuelle sanksjoner i partiet. AU kan velge å utestenge medlemmer fra arrangementer i regi av SV for en bestemt periode. Hvilke arrangement dette gjelder vil avgjøres i sak til sak, men kan omfatte alle arrangement der SV står som arrangør eller møter for SV-ere. Den som har vært utsatt for trakassering og eller andre hendelser skal personlig informeres om sanksjoner av den som har hatt ansvar for å følge opp personen.

SV har ikke anledning til å ta fra noen folkevalgte verv, men kan nekte personer å delta på gruppemøter o.l. Suspensjon av tillitsvalgte reguleres av vedtektene og skal behandles av sentralstyret. Lokallag- og fylkesledere har ansvaret for å informere leder for aktuelle valg- og nominasjonskomiteer om hendelser hvor partienes retningslinjer er brutt og det er vedtatt å utestenge noen.

Dersom en sak er under etterforskning av politiet vil partiet ta selvstendig stilling til om det er behov for egne reaksjoner.

I saker hvor det konkluderes med at partiets retningslinjer er brutt, men hvor det ikke er grunnlag for utestenging, skal det vurderes reaksjonsmåte ut fra hvor alvorlig hendelsen er. Det kan være en samtale der en gjør det klart hva som er akseptabel framferd i SV, krav om å be om unnskyldning eller andre reparerende tiltak, eller å sende en skriftlig advarsel som tydeliggjør at forventningene til et SV-medlem er brutt, hva som må gjøres framover, og konsekvenser dersom man ikke endrer adferd.

Dersom en sak er avsluttet og det er konkludert med at det ikke er grunnlag for sanksjoner skal de involverte få skriftlig tilbakemelding med begrunnelse om dette.

Partisekretæren skal holde sentralstyret informert på et overordnet nivå om hvordan type saker som er under behandling, og hvordan de blir fulgt opp.

Sentralstyret har ansvar for å vedta administrative rutiner for hvordan man håndterer saker i tråd med retningslinjene.

Trygge møteplasser

For å skape trygge arenaer, forebygge seksuell trakassering og misbruk av makt og autoritet trengs aktive tiltak. Ledelsen, på alle nivå, har et ekstra ansvar for at medlemmer opplever SV som en trygg arena å engasjere seg. På SV-arrangement skal følgende tiltak gjennomføres for å forhindre all uønsket adferd i strid med våre etiske retningslinjer:

  1. Tilstedeværende ledelse. På alle arrangementer i regi av SV skal det kontinuerlig være edru ledelse til stede med særlig ansvar for å sørge for at arrangementet følger retningslinjene og med et særlig ansvar for å følge opp unge SV-medlemmer og SU-ere. Senest ved møtestart skal det opplyses om hvem dette er. Med ledelse menes styret i fylkeslaget eller lokallaget, LS- representanter eller medlemmer av sentralstyret. Det er et ledelsesansvar å unngå at personer under 18 år tilbys alkohol, og det er et ledelsesansvar å unngå at SV-medlemmer og SU-ere opplever ubehagelige situasjoner på våre arrangementer. Det skal vises særlig aktsomhet på arrangementer med overnatting. Slike arrangementer skal også ha tilgjengelig et telefonnummer en kan ringe til en edru ansvarlig.
  2. Rusfrie alternativer Det sosiale fellesskapet er viktig i SV, og ofte inkluderer arrangementer og sammenkomster i partiet alkohol. Ledelsen skal ha et bevisst forhold til alkoholbruken på SV- arrangement, og oppfordres til å invitere til arrangement hvor alkohol ikke er en naturlig del av opplegget. Dette gjelder også i forbindelse med kveldsarrangementer etter seminarer og møter.
  3. Kjønnsdelte formøter I forbindelse med større arrangementer som årsmøte eller konferanser skal det gjennomføres kjønnsdelte formøter både for kvinner og menn. Det skal også tilrettelegges for at man kan gjennomføre et alternativt formøte som er åpent for alle, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Partiet skal også ha egne kursopplegg om kjønn, makt og hvordan man kan forebygge og håndtere seksuell trakassering eller seksualiserte overgrep, og annen uønsket adferd.

Du finner de etiske retningslinjene som PDF her.

Du finner kontaktinformasjon for varsler her.