Organisasjonen

Organisasjonshierarki

SV er en demokratisk medlemsorganisasjon. Vår politikk blir utformet og vedtatt av våre medlemmer, og våre tillitsvalgte og politikere er valgt av våre medlemmer.

Organisasjonskart over SV. Illustrasjon
Organisasjonskart over SV

Lokallagene

Alle medlemmer tilhører et lokallag. Lokallagene er grunnsteinen i SVs organisasjon, og for de fleste medlemmer er lokallaget det første møte med partiet, og deres viktigste arena for å påvirke SVs politikk og delta i partiarbeidet. Lokallaget skal være et interessant og morsomt sted å engasjere seg for medlemmene. Lokallaget arrangerer arrangement, debatter og valgkamp.

Noen av lokallagenes oppgaver

Du kan finne fram til de ulike fylkes- og lokallagene her.

Fylkeslagene

Fylkesstyret fungerer som et bindeledd mellom lokallagene og partiet sentralt og skal bidra til at det jobbes tettere sammen om politiske og organisatoriske prosjekter i partiet. Mye av arbeidet i fylkeslaget gjøres av fylkesstyret. Fylkesstyret velges av årsmøtet som består av delegater fra de ulike lokallagene i fylket. Noen fylker har også et representantskap med medlemmer fra lokalalgene og fylkesstyret som er fylkets øverste ledelse mellom årsmøtene.

Fylkeslagets oppgaver

SV sentralt

Landsmøter

Landsmøtene er SVs øverste organ og avholdes annet hvert år. Det er på landsmøtet de viktige politiske, organisatoriske og ideologise beslutningene blir gjort, og landsmøtet behandler og vedtar arbeidsprogrammet, prinsipprogrammet og partiets vedtekter. Videre behandles det politiske uttalelser om aktuelle politiske spørsmål. Landsmøtet består som regel av omtrent 160 delegater fra fylkeslagene i tillegg til medlemmene i landsstyret og en delegasjon fra Sosialistisk Ungdom (SU)

Landsstyret

Landsstyret er SVs høyeste beslutningsorgan i tiden mellom landsmøtene. Landsstyret består av sentralstyret, fire direktevalgte landsstyrerepresentanter, to representanter fra hvert fylke, leder av Samepolitisk råd og 1. nestleder i Sosialistisk Ungdom.

Sentralstyret

Sentralstyret leder partiet mellom landsstyremøtene. Det velges av landsmøtet for to år av gangen, og består av leder, to nestledere, partisekretær, AU-medlem, parlamentarisk leder og SU-leder, kvinnepolitisk leder, faglig leder og tre øvrige medlemmer.

Spørsmål og henvendelser om sentralstyrets arbeid kan rettes til Endre Flatmo (47 66 14 15 eller endre.flatmo@sv.no )

Utvalg og nettverk

SVs utvalg består av SVere fra hele landet med spesiell fagekspertise. Utvalgene velges av SVs landsstyre for to år av gangen.