Trygge møteplasser

For å skape trygge arenaer, forebygge seksuell trakassering og misbruk av makt og autoritet trengs aktive tiltak. Ledelsen, på alle nivå, har et ekstra ansvar for at medlemmer opplever SV som en trygg arena å engasjere seg. På SV-arrangement skal følgende tiltak gjennomføres for å forhindre all uønsket adferd i strid med våre etiske retningslinjer:

Tilstedeværende ledelse

På alle arrangementer i regi av SV skal det kontinuerlig være edru ledelse til stede med særlig ansvar for å sørge for at arrangementet følger retningslinjene og med et særlig ansvar for å følge opp unge SV-medlemmer og SU-ere. Senest ved møtestart skal det opplyses om hvem dette er. Med ledelse menes styret i fylkeslaget eller lokallaget, LS- representanter eller medlemmer av sentralstyret. Det er et ledelsesansvar å unngå at personer under 18 år tilbys alkohol, og det er et ledelsesansvar å unngå at SV-medlemmer og SU-ere opplever ubehagelige situasjoner på våre arrangementer. Det skal vises særlig aktsomhet på arrangementer med overnatting. Slike arrangementer skal også ha tilgjengelig et telefonnummer en kan ringe til en edru ansvarlig.

Rusfrie alternativer

Det sosiale fellesskapet er viktig i SV, og ofte inkluderer arrangementer og sammenkomster i partiet alkohol. Ledelsen skal ha et bevisst forhold til alkoholbruken på SV- arrangement, og oppfordres til å invitere til arrangement hvor alkohol ikke er en naturlig del av opplegget. Dette gjelder også i forbindelse med kveldsarrangementer etter seminarer og møter.

Kjønnsdelte formøter

I forbindelse med større arrangementer som årsmøte eller konferanser skal det gjennomføres kjønnsdelte formøter både for kvinner og menn. Det skal også tilrettelegges for at man kan gjennomføre et alternativt formøte som er åpent for alle, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Partiet skal også ha egne kursopplegg om kjønn, makt og hvordan man kan forebygge og håndtere seksuell trakassering eller seksualiserte overgrep, og annen uønsket adferd.

Dokumenter:

Varslingsrutiner ved melding om seksuell trakassering og brudd på etiske retningslinjer