Partiskatt

Partiets vedtekter sier at landsstyret setter en minstesats for partiskatt som gjelder for alle som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv på grunnlag av partiets representasjon i Stortinget, i fylkesting eller kommunestyrer.

Fra vedtektene:

§ 11-6 Partiskatt

Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv på grunnlag av partiets representasjon i Stortinget, i fylkesting eller kommunestyrer, betaler partiskatt av det honorar eller den lønn som følger med tillitsvervet. Det betales ikke partiskatt av betaling for tapt arbeidsfortjeneste.

Partiskatten tilfaller det organisasjonsledd i partiet som tilsvarer det offentlige organet som velger til tillitsvervet. I særskilte tilfeller kan organisasjonsleddet innvilge fritak. Landsstyret vedtar minstesatser for partiskatt.

Lokal- og fylkeslag kan også bestemme at det skal betales partiskatt av honorar for andre enn heltids eller deltids tillitsverv eller sette en sats over minstesatsen.

Minstesats

Minstesatsen for partiskatt for folkevalgte i kommune og fylke er satt til 10 % brutto – samme nivå som for stortingsrepresentanter jfr. vedtak i landsstyret 2023.

Hva skal det regnes partiskatt av?

Det skal betales partiskatt av all godtgjørelse en mottar i kraft av å være folkevalgt.

Det skal ikke betales partiskatt av refusjon kostnadsrefusjoner. 

Rutiner for innbetaling

Lokal-/fylkeslaget bør ha tydelige og forankrede rutiner for hvordan den enkelte skal innbetale partiskatten. Dette bør kommuniseres i forkant av valg til alle kandidater. Vis da til både sentrale og eventuelle lokale vedtekter.

Etter valget kan lokal-/fylkeslaget sende et brev til de innvalgte og de som har fått plass i styrer og utvalg hvor laget informerer nærmere om hvordan de skal gå fram.

Lokal-/fylkeslaget kan forsøke å spørre kommune-/fylkesadministrasjonen om de har mulighet til å trekke partiskatt fra lønn og godtgjørelser for lokal-/fylkeslaget. Det er det absolutt ikke alle som gjør, men det er verdt et forsøk.

Lokal-/fylkeslaget kan også gjøre en avtale om autogirotrekk en gang i måneden med de som betaler partiskatt. Da lager lokal-/fylkeslaget et overslag basert på de forventede lønns-/ godtgjørelsesutbetalingene, regner ut partiskatten og deler dette på 12. På slutten av året er det da viktig at man går igjennom sammen og ser at det har blitt riktig i forhold til de godtgjørelsene som har blitt utbetalt.

Et annet alternativ er at man blir enige om en fast dato i måneden rett etter kommunen foretar utbetalinger hvor de da regner ut og overfører partiskatten til lagets konto. Er det snakk om små og oversiktelige summer kan det holde at dette gjøres en gang i kvartalet, eller en gang i året, så lenge datoer er fastsatt og kommunisert.

Avtaler om innbetaling

Vi anbefaler at det inngås en skriftlig avtale mellom partene, og mal for dette kan du laste ned her:

Mal for avtale om partiskatt til fylkeslag

Mal for avtale om partiskatt til lokallag