Vedtekter

SVs vedtekter fungerer som SVs lover og regler og omtaler blant annet SVs formål, medlemmers rettigheter, demokratiske og organisatoriske prosesser. SVs vedtekter blir behandlet på hvert landsmøte og endres av et 2/3 flertall

Kapittel 1: Navn og formål

§ 1-1 Navn

Partiets navn er SV – Sosialistisk Venstreparti på norsk. På nordsamisk er partiets navn SG – Sosialisttalaš Gurutbellodat. På lulesamisk er navnet Sosiálisstalasj Gårobelludahka. På sørsamisk er navnet Sosialisteles Gårroehkrirrie.

§ 1-2 Formål

Sosialistisk Venstrepartis mål er en sosialistisk og feministisk samfunnsordning i Norge. Partiets grunnsyn er nedfelt i partiets vedtekter og program.

Kapittel 2: Medlemskap

§ 2-1 Tegning av medlemskap

Medlemskap er åpent for alle, uavhengig av statsborgerskap og bosted, som:

  1. er enig i partiets grunnsyn,
  2. er fylt 15 år,
  3. ikke er medlem av andre norske partier eller deres ungdomsorganisasjoner.

Medlemskap tegnes bare individuelt. Medlemskap betales gjennom en betalingsløsning tilknyttet det sentrale medlemsregisteret.

§ 2-2 Medlemsrettigheter

Fulle rettigheter som medlem har de som har betalt kontingent. Som dokumentasjon aksepteres lister fra SVs medlemsregister, eller ved at man viser kvittering for innbetalt kontingent.         

Kontingenten for hvert år betales senest ved utgangen av året. Medlemmer beholder medlemsrettighetene sine fram til 1. juli året etter sist betalte kontingent.

Nye medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

Lokal-og fylkeslag kan i egne vedtekter fastsette karantenetid for nyinnmeldte medlemmer i forbindelse med årsmøte, uravstemning og/eller nominasjonsmøte.

Medlemskap i SV er en forutsetning for å inneha tillitsverv i partiet. Medlemmer som oppfører seg grovt utilbørlig overfor andre medlemmer kan fratas medlemsrettigheter i samsvar med § 12-3.

Kapittel 3: Tillitsvalgte

§ 3-1 Rotasjon i tillitsverv

Rotasjon tilstrebes i valg til tillitsverv. Dette gjelder både lokalt og sentralt, i valg til partiets egne organer og ved utpeking av representanter i folkevalgte verv.

§ 3-2 Representasjon av kjønn

I alle valg av tillitspersoner skal en tilstrebe likevekt mellom menn og kvinner. Ved valg til representative organer på fylkes- og landsplan velges minst 40 % kvinner.

§ 3-3 Representasjon av minoriteter

Det skal tilstrebes at minoriteter er representert i alle SVs organer.

§ 3-4 Vedtak om å frata tillitsvalgte verv

Tillitsvalgte kan fratas sine verv av samme organ som har valgt dem. Slikt vedtak kan bare fattes i lovlig innkalt ordinært eller ekstraordinært møte, der saken er kunngjort seinest 7 dager før møtet.

Før det treffes vedtak skal den som saken gjelder gjøres kjent med anklagen og gis høve til å uttale seg i de instanser som innstiller og/eller avgjør saken.

§ 3-5 Suspensjon av tillitsvalgte

Dersom en tillitsvalgt i partiet misbruker sitt verv eller åpenbart skader partiet, kan vedkommende suspenderes fra vervet.

Vedtak om suspensjon av tillitsvalgt på lokallags- og fylkesnivå fattes av sentralstyret med 2/3 flertall. Vedtak i sentralstyret kan innen 3 uker skriftlig ankes inn for landsstyret, som med alminnelig flertall kan vedta å avvise anken eller å sende saken tilbake til sentralstyret for ny behandling.

Vedtak om suspensjon av tillitsvalgt på sentralt nivå fattes av landsstyret med 2/3 flertall. Styret på det aktuelle nivå (lokallags-, fylkes- eller sentralstyret) kan med 3/4 flertall fatte vedtak om midlertidig suspensjon i påvente av behandling i overordnet instans. Den forslaget retter seg mot skal ha anledning til å forklare seg, skriftlig og muntlig, ved behandlingen av saken i lokallagsstyret, fylkesstyret, sentralstyret og landsstyret. Reisekostnader som påløper i denne sammenheng dekkes av partiet på det nivå saken behandles.

Kapittel 4: Lokallaget

§ 4-1 Lokallagets plass i organisasjonen

Partiets grunnorganisasjon utgjøres av lokallagene. Et lokallag omfatter normalt medlemmer innenfor en kommune.

§ 4-2 Lokallagets årsmøte

Lokallagene holder ordinære årsmøter innen utgangen av januar. Lokallaget kan dersom det foreligger særlige grunner fastsette annet tidspunkt for årsmøtet. Årsmøtet kunngjøres med minst 21 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret seinest 14 dager før møtet. Innkalling til årsmøtet med dagsorden sendes ut seinest 7 dager før møtet.

Årsmøtet skal behandle beretning, revidert regnskap, budsjett, arbeidsplan, innkomne forslag og foreta valg av styre, revisor og valgkomité.

Alle medlemmer i lokallaget har stemmerett på årsmøtet. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i avstemninger om regnskap og beretning. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med 21 dagers varsel. Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis en tredjedel av lokallagets medlemmer krever det.

Dersom lokallaget ikke har avholdt årsmøtet innen utgangen av mai kan fylkesstyret innkalle til et ekstraordinært årsmøte for å velge nytt lokallagsstyre.

§ 4-3 Lokallagets styre

Lokallaget ledes av et styre på minst tre medlemmer.

§ 4-4 Medlemsmøte

Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Medlemsmøter innkalles av lokallagsstyret, eller når en tredjedel av medlemmene krever det. Innkalling og saksliste til medlemsmøte sendes seinest en (1) uke før dersom ikke annet er regulert av lokale vedtekter.

§ 4-5 Medlemskap i lokallaget

Et medlems rettigheter er knyttet til det lokallaget der man er registrert som medlem. Et medlem kan kun ha medlemsrettigheter i ett lokallag.

Medlemmets folkeregistrerte bostedsadresse bestemmer normalt hvilket lokallag medlemmet tilhører.

Fylkesstyret kan godkjenne at et medlem står tilsluttet fylkeslaget direkte eller et annet lokallag i fylket enn det bostedsadressen tilsier. Før et slikt vedtak fattes skal de involverte lokallagene få uttale seg.

Sentralstyret kan godkjenne at et medlem står tilsluttet et annet fylkeslag enn bostedsadressen tilsier. Før et slikt vedtak fattes skal de involverte fylkes- og lokallagene få uttale seg.

Sentralstyret kan godkjenne at et medlem står tilsluttet sentralorganisasjonen direkte.

§ 4-6 Studenter

Studenter med folkeregistrert adresse i hjemkommunen kan velge å i stedet registreres som medlem i lokallaget der de studerer.

Studentlag kan innvilge rettigheter for medlemmer som er folkeregistrert i en annen kommune. Dette gjelder selv om medlemmet er tilknyttet et annet lokallag. Det er en forutsetning at medlemmet er student ved en institusjon som omfattes av studentlaget.

Lokal- eller fylkeslag kan regulere rettighetene til studentmedlemmer som også er medlem i andre lag i egne vedtekter.

§ 4-7 Kommuner uten lokallag

I kommuner uten lokallag er medlemmer tilsluttet fylkeslaget direkte, men kan søke om å tilhøre et lokallag i fylket. Dette må godkjennes av fylkesstyret og styret i det aktuelle lokallaget.

Dersom det opprettes lokallag i kommunen hvor medlemmet bor, vil medlemmet kontaktes og få overført sitt medlemskap til lokallaget i bostedskommunen.

§ 4-8 Lokallag som ikke følger kommunegrenser

Fylkesstyret kan godkjenne egne lokallag for arbeidsplasser og studiesteder.

Lokallag på Svalbard er tilsluttet fylkeslaget i Troms.

Lokallag i utlandet er tilsluttet sentralorganisasjonen. Disse godkjennes av sentralstyret.

§ 4-9 Medlemmer i utlandet

Medlemmer som flytter til utlandet, og der ikke tilhører et lokallag, beholder normalt medlemskapet i lokallaget de flyttet fra. Nyinnmeldte medlemmer bosatt i utlandet og som ikke tilhører et lokallag er tilsluttet sentralorganisasjonen direkte, men kan søke om å få tilhøre et lokallag. Dette godkjennes av sentralstyret etter involverte lokal- og fylkeslag har fått uttale seg.

§4-10 Flere lokallag i samme kommune

Bestemmelsene i §4-10 omfatter ikke studentlag, og gjelder ikke i Oslo.

I kommuner med to eller flere lokallag skal det etableres et kontaktutvalg for å samordne lokallagas arbeid. Lokallagene fastsetter hvor mange representanter kontaktutvalget skal bestå av samt retningslinjer for kontaktutvalget. Ved uenighet mellom lokallagene kan saken avgjøres av fylkesstyret, fylkeslagets årsmøte eller medlemsmøte.

I kommuner med mer enn ett lokallag gjelder vedtektens bestemmelser om nominasjon så langt de passer, slik at alle medlemmer i kommunen anses å tilhøre samme lokallag. Kontaktutvalget bestemmer framgangsmåte for nominasjonsprosessen i tråd med disse bestemmelsene. Alle lokallagene skal være representert i nominasjonskomiteen.

Kapittel 5: Fylkeslaget

§ 5-1 Fylkeslagets plass i organisasjonen

Partiets fylkeslag omfatter alle lokallag i fylket og har sitt navn etter dette.

§ 5-2 Fylkeslagets årsmøte

Fylkeslagets høyeste myndighet er fylkesårsmøtet, som avholdes innen utgangen av februar. Fylkesstyret eller representantskapet kan dersom det foreligger særlige grunner fastsette annet tidspunkt for fylkesårsmøtet.

Lokallaga velger representanter til fylkesårsmøtet etter forholdstall fastsatt i egne fylkesvedtekter. SU-laget velger representanter etter en kvote fastsatt i fylkesvedtektene. Fylkesårsmøtene er åpent for alle medlemmer, men bare de valgte utsendingene har stemmerett. Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett i avstemninger om regnskap og beretning.

§ 5-3 Fylkeslagets årsmøte – innkalling og saksliste

Kunngjøring av fylkesårsmøtet sendes lokallagene seinest 30 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må sendes fylkesstyret seinest 14 dager før møtet. Innkalling til fylkesårsmøtet med dagsorden sendes ut seinest 7 dager før møtet.

Fylkesårsmøtet skal minst behandle beretning, revidert regnskap, budsjett, arbeidsplan, innkomne forslag, og foreta valg av fylkesstyre med varamedlemmer, revisor og valgkomité.

Ekstraordinære fylkesårsmøter innkalles av fylkesstyret, eller når lokallag som representerer en tredel av medlemmene i fylket krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som det er innkalt for å behandle.

§ 5-4 Fylkeslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene

Fylkesstyret er ansvarlig for organisatorisk og administrativ drift av fylkeslaget. I fylkeslag som har innført det er representantskapet øverste politiske myndighet mellom årsmøtene, ellers ligger dette ansvaret til fylkesstyret. Fylkesårsmøtet bestemmer for øvrig arbeidsdeling mellom fylkesstyret og representantskapet.

§ 5-5 Fylkeslagets styre

Fylkesstyret har ansvar for økonomi og daglig drift av fylkeslaget, og vedtar prokura og signatur. Fylkesstyret har ansvar for politisk arbeid mellom fylkesårsmøtene eller representantskapsmøtene, og kan uttale seg på vegne av fylkeslaget. Kvinnepolitisk leder i fylket er medlem av fylkesstyret. SU-laget velger en representant i fylkesstyret med fulle rettigheter.

Fylkene som helt eller delvis omfattes av Sápmi — Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark — skal ha en samepolitisk koordinator som møter i fylkesstyret med tale og forslagsrett. Denne velges av fylkesårsmøtet etter innstilling fra Samepolitisk Råd.

Fylkesstyret kan delegere arbeidsoppgaver til et arbeidsutvalg.

§ 5-6 Representantskap i fylkeslaget

Fylkeslag kan vedta å innføre representantskap. Dette skal bestå av valgte representanter fra alle lokallagene i fylket. Fylkeslaget fastsetter i sine egne vedtekter ytterligere regler for sammensetning, valg og saksbehandling.

§ 5-7 Landsstyrerepresentantens rettigheter

Landsstyrerepresentanter valgt på fylkeslagets årsmøte skal være medlem i fylkesstyret.

Kapittel 6: Landsmøtet

§ 6-1 Landsmøtets plass i organisasjonen

Landsmøtet er partiets høyeste myndighet.

§ 6-2 Tidspunkt for landsmøtet

Landsmøtet holdes hvert annet år i tida mars-mai.

Landsmøtet kunngjøres med minst tre måneders varsel, samtidig som foreløpig dagsorden sendes ut.

Ekstraordinært landsmøte innkalles når landsstyret finner det påkrevet, eller når minst en tredel av fylkeslaga krever det. Ekstraordinært landsmøte kunngjøres med minst 3 måneders varsel.

§ 6-3 Landsmøtets sammensetning

Ordinært landsmøte består av inntil 200 valgte representanter fra lokallaga i tillegg til landsstyrets medlemmer. Landsstyret fastsetter representantantallet og fordeler representantene på fylkene i forhold til innbetalt kontingent ved siste årsskifte, minimum 5 og maksimum 30 representanter pr. fylke.

Fylkeslederen representerer fylket. Fylkesårsmøtet velger de øvrige delegatene etter forslag fra laga, og ut fra hensyn til medlemstall, distriktsmessig fordeling og kjønnsfordeling i delegasjonen. Valgene til flere landsmøter ses i sammenheng, slik at lag som ikke representeres på ett landsmøte, tilgodeses på det neste.

Til landsmøtet innkalles 8 delegater fra SU med fulle rettigheter.

§ 6-4 Landsmøtets saksliste

Det ordinære landsmøtet skal behandle:

  1. godkjenning av beretning,
  2. godkjenning av revidert regnskap,
  3. uttalelser,
  4. valg.

Landsmøtet behandler forslag til programdokumenter fra landsstyret. Landsmøtet behandler også saker fremmet av landsstyret og som er nevnt i innkallingen, og saker fremmet av lokal- eller fylkeslag seinest seks uker etter kunngjøring. Saksliste sendes sammen med landsstyrets innstillinger ut seinest fire uker før landsmøtet. Landsmøtet gjør endelig vedtak om saksliste og forretningsorden.

Ekstraordinært landsmøte behandler kun de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 6-5 Landsmøtets forretningsorden

Landsstyret vedtar frister for medlemmer og lokal- og fylkeslag for innsending av forslag til uttalelser og til endringer i programdokumenter. Landsmøtet kan med alminnelig flertall av de avgitte stemmer akseptere å behandle forslag til uttalelser innkommet etter denne fristen. Medlemmer av landsstyret har ikke stemmerett ved behandling av beretning eller regnskap. Bortsett fra ved valg og endring av vedtektene krever vedtak alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Et forslag anses som falt dersom det er avgitt like mange stemmer for og mot forslaget.

§ 6-6 Landsmøtets behandling av partiprogrammet

SVs partiprogram består av prinsipprogrammet og arbeidsprogrammet for gjeldende stortingsperiode. Nytt arbeidsprogram vedtas på landsmøter i stortingsvalgår. Prinsipprogrammet behandles på landsmøter dersom landsstyret vedtar det som en del av sakslisten.

§ 6-7 Valg på landsmøtet

Landsmøtet velger representanter til de verv som er fastsatt i disse vedtektene. Valg skjer skriftlig dersom det kreves. En kandidat er valgt dersom vedkommende får mer enn halvdelen av de avgitte stemmer, der blanke stemmer telles med. Ved stemmelikhet i siste valgomgang foretas det loddtrekning blant de kandidater som har fått like mange stemmer.

Landsstyret oppnevner før landsmøtet en forberedende valgkomite som legger fram for landsmøtets valgkomite sitt forslag til de valg landsmøtet skal foreta.

Kapittel 7: Landsstyret

§ 7-1 Landsstyrets plass i organisasjonen

Landsstyret er partiets høyeste myndighet mellom landsmøtene.

§ 7-2 Landsstyrets sammensetning

Landsstyret består av sentralstyret, fire direktevalgte landsstyrerepresentanter, to representanter fra hvert fylke, leder av Samepolitisk råd og 1. nestleder i Sosialistisk Ungdom. Fylkene velger på fylkesårsmøtet to medlemmer og fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge til landsstyret for landsmøteperioden.

Blant de to representantene i hvert fylke skal minst én være kvinne og det skal tilstrebes geografisk fordeling og/eller etnisk minoritetsbakgrunn. Landsstyret kan godkjenne at et fylke, etter vedtak på fylkesårsmøtet, bytter landsstyremedlem i løpet av landsmøteperioden.

De fire direktevalgte landsstyrerepresentantene er internasjonal leder, miljøpolitisk leder, inkluderingspolitisk leder og EU/EØS-politisk leder. Hver direktevalgt har en personlig vara.

I tillegg møter også et medlem valgt blant de ansatte med tale- og forslagsrett.

Varamedlemmene til sentralstyret innkalles til møtene i landsstyret med tale- og forslagsrett. Sentralstyrets varamedlemmer er varamedlemmer til landsstyret i den rekkefølge de er valgt. SU velger varaliste for SUs representanter i SVs sentral- og landsstyre.

Blant medlemmene med fast møterett i landsstyret ifølge denne paragrafen, skal det samlet være minst to med etnisk minoritetsbakgrunn. Det bør tilstrebes at kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn er representert i landsstyret.

§ 7-3 Landsstyrets møter

Landsstyret holder minst seks møter i året. Landsstyret vedtar sin egen møteplan. Ekstraordinære møter innkalles når sentralstyret eller minst en tredel av landsstyrets medlemmer krever det. Ordinære møter i landsstyret innkalles med minst en måneds varsel. Landsstyret vedtar selv sin forretningsorden. Minst halvparten av landsstyrets medlemmer må være til stede for at møtet skal være vedtaksdyktig.

Landsstyret vedtar partiets arbeidsplan og budsjett, og fastsetter honorar til tillitsvalgte i partiet. Landsstyret godkjenner stortingsgruppas reglement. Landsstyret oppretter utvalg, fastsetter deres mandat og funksjonstid og velger medlemmer.

§ 7-4 Utvalgenes rolle og sammensetning

Utvalgene består av medlemmer med kompetanse og engasjement innenfor utvalgenes politikkområder, og skal bidra til politikkutvikling i partiet. Utvalgene skal særlig sikre at partiets politikk på særskilte områder er forankret i de bevegelsene man søker å representere.

Ved valg av utvalgsledere bør det være god geografisk spredning og rotasjon i vervene. Sammensetningen av utvalgsmedlemmer skal på samme måte etterstrebe representasjon fra alle landsdeler.

Utvalgsledere velges av landsmøtet. Utvalgsmedlemmer velges av landsstyret.

§ 7-5 Særbestemmelse for 2023

For valg av landsstyre og andre formål internt i SV i 2023 legges de 15 fylkene som vil gjelde fra 1. januar 2024 til grunn. Denne bestemmelsen trer i kraft så snart den er vedtatt, og bortfaller 1. januar 2024.

Kapittel 8: Sentralstyret

§ 8-1 Sentralstyret

Sentralstyret leder partiet mellom landsstyremøtene. Sentralstyret består av 10 medlemmer som velges av landsmøtet samt leder av Sosialistisk Ungdom. Medlemmene av arbeidsutvalget, kvinnepolitisk leder og faglige leder skal sitte i sentralstyret. Dersom parlamentarisk leder ikke samtidig er landsmøtevalgt sentralstyremedlem, møter parlamentarisk leder med tale- og forslagsrett. I tillegg møter et medlem valgt av og blant de ansatte med tale- og forslagsrett.

Landsmøtet velger fire varamedlemmer til sentralstyret i prioritert rekkefølge. Varamedlemmene innkalles til møtene i sentralstyret med tale- og forslagsrett. Nestleder i SU er personlig vara for SU-leder. Sentralstyret i SU kan velge varaliste utover dette.

Minst halvparten av sentralstyrets medlemmer må være til stede for at møtet skal være vedtaksdyktig. Sentralstyret vedtar selv sin forretningsorden.

§ 8-2 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget velges av landsmøtet og får sitt mandat fra sentralstyret. Arbeidsutvalget er den daglige ledelse av partiet og avgjør saker i henhold til mandatet fra sentralstyret.

Arbeidsutvalget består av leder, to nestledere, partisekretær og et øvrig medlem. Når parlamentarisk leder ikke samtidig er landsmøtevalgt sentralstyremedlem, møter parlamentarisk leder med tale- og forslagsrett i arbeidsutvalget.

Hvis leder fratrer i løpet av perioden setter landsstyret ned en valgkomite og innkaller til ekstraordinært landsmøte som velger ny leder.

Hvis øvrige medlemmer av arbeidsutvalget fratrer i løpet av perioden setter landsstyret ned en valgkomite, og velger om de enten kaller inn til ekstraordinært landsmøte eller gjennomfører valget på et landsstyremøte.

Kapittel 9: Samepolitisk Forum

§ 9-1 Formål og medlemskap

Sosialistisk Venstrepartis Samepolitiske Forum skal sikre at SV har en god politikk for å trygge det samiske urfolkets rettigheter og interesser. Ved behandling av saker som berører samiske eller urfolks politiske spørsmål skal SVs sentralstyre og stortingsgruppe innhente uttalelser fra Forumet.

Medlemskap i Forumet kan enhver person ha som er medlem i Sosialistisk Venstreparti eller Sosialistisk Ungdom, og som ønsker at SV og SU skal arbeide for at det samiske urfolket kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur, sine næringer og sitt samfunnsliv.

Samepolitisk konferanse er forumets høyeste organ og avholdes før utgangen av november året før et ordinært landsmøte. Samepolitisk konferanse er åpen for alle medlemmer i partiet. Medlemmer i Forumet har stemmerett. SVs samepolitiske råd er Forumets styre. Rådet er utnevnt av SVs sentralstyre for perioder på to år etter innstilling fra samepolitisk konferanse. Landsmøtet velger en leder for Rådet etter innstilling fra forrige samepolitiske konferanse. Rådet konstituerer ut over dette seg selv.

Samepolitisk Forum kan fastsette egne vedtekter for forhold som ikke reguleres av eller er i strid med de sentrale vedtektene.

§ 9-2 Sametingsvalg

Hvis SV skal stille lister til kommende sametingsvalg må dette vedtas av Samepolitisk konferanse. Landsstyret fatter deretter formelt vedtak i saken etter innstilling fra konferansen.

Kapittel 10: Nominasjon

§ 10-1 Nominasjonsprosessen i fylkeslaget

Fylkeslagets nominasjonskomite oppnevnes på årsmøte året før fylkestings- og stortingsvalg. Nominasjonskomiteen skal være bredt sammensatt. Dersom det finnes et SU-lag, skal de være representert i nominasjonskomiteen. Årsmøtet vedtar også mandat for nominasjonskomiteen og tidsplan for nominasjonsprosessen.

Nominasjonskomiteen skal tilrettelegge for høy grad av medinnflytelse for medlemmer, lokallag og SU i nominasjonsprosessen. Komiteen skal i sin innstilling legge vekt på god kjønnsbalanse og god geografisk fordeling, der listeforslaget i størst mulig grad skal speile bredden og mangfoldet i befolkningen i fylket. En eller flere plasser på lista kan nomineres ved uravstemning.

Kunngjøring av nominasjonsmøtet, samt nominasjonskomiteens innstilling, sendes ut senest 30 dager før nominasjonsmøtet.

Nominasjonsmøtet og/eller uravstemning må avholdes innen fristen for listestilling, som er 31. mars i valgåret.

Nominasjonsmøtets sammensetning bestemmes av fylkeslagets vedtekter. Dersom sammensetningen ikke er fastsatt i lokale vedtekter, skal nominasjonsmøtets sammensetning være identisk med representasjon fra lokallagene på fylkesårsmøtet.

Ved listestilling for stortingsvalg i fylker med flere valgkretser skal det avholdes separate nominasjonsmøter for hver valgkrets. Man har kun stemmerett på nominasjonsmøtet i den stortingsvalgkretsen hvor man er medlem.

§ 10-2 Nominasjonsprosessen i lokallaget

Lokallagets nominasjonskomite oppnevnes på årsmøte året før kommunestyrevalg. Nominasjonskomiteen skal være bredt sammensatt. Dersom det finnes et SU-lag, skal denne være representert i nominasjonskomiteen.

Nominasjonskomiteen skal tilrettelegge for høy grad av medinnflytelse for medlemmer og SU i nominasjonsprosessen. Nominasjonskomiteen skal i sin innstilling legge vekt på god kjønnsbalanse og god geografisk fordeling, der listeforslaget i størst mulig grad skal speile bredden og mangfoldet i befolkningen i kommunen.

Kunngjøring av nominasjonsmøtet sendes medlemmene senest 21 dager før møtet. Nominasjonskomiteens innstilling sendes ut senest 14 dager før nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtet og/eller uravstemning må avholdes innen fristen for å levere liste, som er 31. mars i valgåret.

Nominasjonsmøtet består av medlemmene i lokallaget og er åpent for alle interesserte, med mindre nominasjonsmøtet selv vedtar noe annet. Kun medlemmer har stemmerett.

§ 10-3 Medlemmers adgang til å stille til valg på andre partiers, sammenslutningers og organisasjoners lister

Partiets medlemmer kan ikke stille til valg på andre partiers, organisasjoners eller sammenslutningers lister til kommune eller fylkestingsvalg, med mindre SVs respektive organ tillater dette. Disse er lokallagsstyre og fylkesstyre. Landsstyre kan i forkant av sametingsvalg vedta at denne paragrafen også gjelder ved sametingsvalg.

Kapittel 11: Alminnelige bestemmelser

§ 11-1 Ansatte

Sentralstyret tilsetter medarbeidere på partikontoret og distriktssekretærer. Sentralstyret godkjenner lønns- og arbeidsavtalen etter forhandlinger med de ansattes representanter. Ansatte på partikontoret og på Stortinget og på lokal- og fylkesnivå skal ha felles lønns- og arbeidsavtale.

Ansatte på et nivå i partiet kan ikke ha tillitsverv i et styrende organ på samme eller høyere nivå. Ansatte som har sin arbeidsledelse fra fylkesstyrer, kan heller ikke ha tillitsverv i styrende organ på fylkesnivå i disse fylkene.

§ 11-2 Folkevalgte verv

Representanter i folkevalgte verv (storting, fylke, kommune) er til enhver tid bundet av partiets program dersom de ikke har reservert seg etter godkjenning av landsstyret for nasjonale verv, fylkesstyret for verv i fylkesting og lokallagsstyret for kommunalt valgte verv.

Landsstyret kan fatte vedtak som er bindende for stortingsgruppa. Fylkesstyret sammen med fylkeskommunale representanter har ansvaret for partiets politikk i fylkeskommunale organ. I saker hvor det ikke oppnås enighet kan fylkesstyret fatte bindende vedtak for partiets representanter i fylkeskommunale organ. Tilsvarende kan lokallagsstyret fatte bindende vedtak i kommunale organ. Saka skal være satt opp på dagsorden, og fylkestingsgruppa/ kommunestyregruppa skal være innkalt til møtet.

§ 11-3 Uravstemning

Et vedtektsfestet organ kan vedta å avholde uravstemning blant medlemmene om spørsmål som organet selv eller underordet organ har fullmakt til å fatte vedtak om. Organet kan samtidig vedta om resultatet av uravstemningen skal være bindende, og i tilfelle om det skal settes forutsetninger som må innfris for at vedtaket skal være bindende.

Landsstyret kan vedta rådgivende uravstemning om spørsmål som det tilligger landsmøtet å fatte vedtak om. På samme måte kan styret i et lokallag eller fylkeslag vedta rådgivende uravstemning om spørsmål som det tilligger årsmøtet i laget å fatte vedtak om.

De saksbehandlingsregler som gjelder når et organ skal fatte realitetsvedtak i en sak, gjelder tilsvarende når organet behandler forslag om å avholde uravstemning for å avgjøre saken.

Landsstyret lager retningslinjer for gjennomføring av uravstemning i tråd med vedtektene.

§ 11-4 Fagorganisering

Medlemmer som har høve til det, bør være fagorganisert.

§ 11-5 Kontingent

Partikontingentens størrelse og fordelingen mellom organisasjonsleddene avgjøres av landsstyret. Medlemmer av SU kan betale laveste kontingentsats.

§ 11-6 Partiskatt

Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv på grunnlag av partiets representasjon i Stortinget, i fylkesting eller kommunestyrer, betaler partiskatt av det honorar eller den lønn som følger med tillitsvervet. Det betales ikke partiskatt av betaling for tapt arbeidsfortjeneste.

Partiskatten tilfaller det organisasjonsledd i partiet som tilsvarer det offentlige organet som velger til tillitsvervet. I særskilte tilfeller kan organisasjonsleddet innvilge fritak. Landsstyret vedtar minstesatser for partiskatt.

Lokal- og fylkeslag kan også bestemme at det skal betales partiskatt av honorar for andre enn heltids eller deltids tillitsverv eller sette en sats over minstesatsen

§ 11-7 Sosialistisk Ungdoms rettigheter

Observatører fra Sosialistisk Ungdom (SU) skal ha møte- og talerett på møter i partiets organer der annet ikke er regulert av disse vedtektene. Fylkeslag og lokallag i SV kan i egne vedtekter gi SU utvidete rettigheter på møter i lagets organer.

§ 11-8 Revisor

Landspartiets regnskaper revideres av offentlig godkjent revisor. Revisor velges av landsstyret. Landsstyret vedtar alle honorarer for revisor.

Ved alle årsmøter i partiets instanser velges: 2 revisorer og 1 vararevisor som skal påse at partiets regnskaper føres på en betryggende måte. Revisorene må gjennomgå regnskapet før årsmøtet holdes.

Kapittel 12: Vedtekter og retningslinjer

§ 12-1 Vedtektsendringer

Disse vedtekter kan bare endres av landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag til slik endring må fremmes seinest seks uker før landsmøtet.

De endrede vedtektene gjelder fra møtet er hevet.

§ 12-2 Retningslinjer og lokale vedtekter

Landsstyret kan vedta retningslinjer som utdyper disse vedtektene.

I tillegg til §§ 6-1 til 6-6 kan fylkesårsmøtet fastsette vedtekter for forhold som ikke er regulert i disse vedtektene. Fylkesårsmøtet kan også fastsette retningslinjer for lokallag, herunder, bedrifts- og skolelag, og kontaktutvalg i fylket.

I tillegg til §§ 4-1 til 4-4 kan årsmøtet i lokallagene fastsette egne vedtekter for forhold som ikke reguleres av disse vedtektene.

Vedtekter og retningslinjer etter andre og tredje ledd må ikke være i strid med vedtekter og retningslinjer fastsatt av overordnet organisasjonsnivå.

§ 12-3 Seksuell trakassering og seksuelle overgrep

Sentralstyret utarbeider, og landsstyret vedtar interne retningslinjer for hvordan SV skal håndtere saker som omhandler seksuell trakassering og seksuelle overgrep. Minst en gang hver landsmøteperiode skal disse retningslinjene revideres og oppdateres av sentralstyret og landsstyret

§12-4 Tolkning av vedtekter

Oppstår det ulike tolkninger av hvordan vedtektene skal forstås, gjelder sentralstyrets forståelse inntil landsstyret gir sin tolkning.

Når det foreligger tvil om tolkning av vedtektene, påligger det sentralstyret og landsstyret å sørge for at saken fremmes på det første landsstyremøte etter at saken er blitt reist.