Enkel rapportering

Kort om bakgrunn, hensikt og alvor

Økonomirapportering for politiske partier var opprinnelig et forslag fra SV på Stortinget, med utgangspunkt i et ønske om åpenhet om inntekter utover statsstøtte. Reglene om økonomirapportering er nedfelt i Partiloven kapittel 4, §17-23, og forskrift til denne. Hvert år trekkes ulike partiledd i ulike partier ut til revisjon. SV har hatt partirevisjon for alle ledd – sentralt, på fylkesnivå og lokalt.

Alle partiledd – lokalt, på fylkesnivå og sentralt må registrere/oppdatere kontaktinformasjon i partiportalen og registrere årsregnskap/erklæring i Altinn – dette for å sikre at statsstøtten utbetales påfølgende år. Dersom partileddet ikke rapporterer innen fristen, vil Partilovnemnda sende varsel om «overvåkning» og mulig avkorting. Det er viktig at slikt varsel svares opp – for å redusere sannsynligheten for avkorting av statsstøtten.

Årlig regnskapsrapport

Alle partiledd skal innen 1. juni ha registrert regnskapsrapport for foregående år, alternativt avgitt enkel erklæring om inntekt under 12 000 for året. Dette uavhengig av om laget har inntekter ut over statsstøtte eller ei. Skjemaet/nettsiden for årlig rapportering er som regel tilgjengelig fra slutten av mars. Både enkel erklæring og full rapportering har endelig frist for innsending 1. juni.

Rapportere bidrag i valgår

Alle partiledd skal registrere bidrag i valgår (over kr. 10.000,- i sum per giver) innen fire uker etter mottatt støtte. Bidrag i valgår gjelder både pengegaver og andre former for bidrag/støtte/gaver. Dette skal rapporteres forløpende fra og med 1. januar i valgåret til fredag før valgdagen. Rapportering av bidrag i valgår gjøres via partiportalen – se veiledning her: Rapportere valgkampbidrag

Fremgangsmåte årlig rapportering SSB

1. Logg inn på www.partiportalen.no

partiportalen. skjermdump

2. Registrere rolle for tilgang i partiportalen

For å foreta de nødvendige registreringer/oppdateringer i partiportalen må rette vedkommende ha rolle i partiportalen. Dette bør være leder og økonomiansvarlig (eller annet styremedlem dersom en ikke har valgt økonomiansvarlig) i lokallaget.

For å få korrekt rolle i partiportalen logger en seg inn og velger «søk rolle» dette blir da godkjent av den som har fullmakt til dette i organisasjonen – i de fleste tilfeller er dette fylkessekretær.

Dersom du allerede har en rolle i partiportalen for det aktuelle partileddet så kan du hoppe over dette steget.

partiportalen. skjermdump

3. Oppdatere kontaktinformasjon i Partiportalen

Det er viktig at dette oppdateres etter lokallagets årsmøte slik at informasjon og varsler fra partilovnemnda og SSB sendes direkte til riktig person.

Slik oppdatering vil da være tilfredsstillende i forhold til krav om årlig oppdatering for utbetaling av statsstøtte.

partiportalen. skjermdump

4. Søke om rolle – «Regnskapsfører for Lokallag XX»

Uansett om en skal rapportere erklæring eller full rapport, må en ha rolle som regnskapsfører for lokallaget.

Under fanen «Administrasjon» skal du velge «Søk rolle».

Velg rollen «Regnskapsfører kommuneparti».

5. Utfylling av skjema

Når rolle er godkjent, gå til rapporteringsskjema i Partiregnskap.

Velg parti og rolle.

Under fanen «Årlige rutiner», velg «SSB årlig rapport».

Klikk på «+ Ny SSB-årsrapport»

6. Du er inne i rapportskjema og kan fylle ut rapporten.

Første avkrysning er om laget har vært i virksomhet i hele eller deler av 2023, eventuelt ingen aktivitet.

Etter at du har svart om partileddets virksomhet er det en generell informasjon som hakes av for «lest» for å komme videre.

Deretter er det spørsmål om laget har hatt mer enn 12.000,- i inntekt utover offentlig støtte. Er svaret «Nei» går du videre til «erklæring» – er svaret «Ja» går du videre til «fullstendig rapportering».

Enkel erklæring – for lag som har under 12.000,- i årlig inntekt, ut over offentlig støtte. Skal laget kun rapportere med erklæring må det uansett krysses av på noen spørsmål i forhold til sponsorer/bidragsytere og evt. avtaler – dette gjelder alle.

Signering av rapporten/erklæring

Rapporten/erklæringen skal signeres av to medlemmer i lokallagets styre. En av disse kan være den som registrerer rapporten – men begge må uansett signere med innlogging i egen Altinn. Det er derfor viktig å ha e-post og fødselsdato tilgjengelig for de som skal signere når skjema fylles ut.

Når begge har signert går skjema automatisk inn til SSB og rapportering er ferdig.

Har du spørsmål til dette? Kontakt Økonomirådgiver Marit Nagel Rønningen på marit.nagel.ronningen@sv.no