Delebilder valgkamp 2023

Under finner du delebilder på både bokmål og nynorsk. Du finner også forslag til tekster du kan dele sammen med bildene. For å laste ned bildene, trykk på dem, og deretter høyreklikk for å lagre på din PC.

Bokmål:
I dag jobber mange ufrivillig deltid. Dette er en av de største likestillingsutfordringene vi har. 7 av 10 ansatte i helse og omsorgssektoren jobber deltid.  Å utdanne seg til helsefagarbeider er nesten det samme som å frasi seg mulighet til å ha en hel stilling.  Du får ikke lån i banken, og hver måned vil du sannsynligvis være bekymret for om du har nok penger til å betale utgiftene dine. SV vil sikre lovfesta og reell rett til heltid, og frihet gjennom turnusordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid.  

Nynorsk:
I dag jobbar mange ufrivillig deltid. Dette er ei av dei største likestillingsutfordringane me har. 7 av 10 tilsette i helse og omsorgssektoren jobbar deltid.  Å utdanna seg til helsefagarbeidar er nesten det same som å seia frå seg høve til å ha ei heil stilling.  Du får ikkje lån i banken, og kvar månad vil du sannsynlegvis vera bekymra for om du har nok pengar til å betala utgiftene dine. SV vil sikra lovfesta og reell rett til heiltid, og fridom gjennom turnusordningar som gjer det mogleg å kombinera familieliv og heiltidsarbeid.  

Bokmål:
Vi står overfor en alvorlig bemanningskrise i helsetjenesten. De neste årene risikerer vi å stå uten tusenvis av sykepleiere og helsefagarbeidere. Den lave bemanningen fører til at flere blir syke og ikke orker å stå i jobben sin. Samtidig fører det også til at brukerne ikke får den hjelpen de trenger.  Grunnbemanningen er for lav og det er for få folk på jobb til å klare alle oppgavene. SV vil innføre en bemanningsnorm på sykehjemmene for å sikre tilstrekkelig med personell. Det er helt nødvendig for å ivareta både de ansatte og de eldre på en verdig måte. 

Nynorsk:
Me står overfor ei alvorleg bemanningskrise i helsetenesta. Dei neste åra risikerer me å stå utan tusenvis av sjukepleiarar og helsefagarbeidarar. Den låge bemanninga fører til at fleire blir sjuke og ikkje orkar å stå i jobben sin. Samtidig førar det også til at brukarane ikkje får den hjelpa dei treng.  Grunnbemanninga er for låg og det er for få folk på jobb til å klara alle oppgåvene. SV vil innføra ei bemanningsnorm på sjukeheimane for å sikra tilstrekkeleg med personell. Det er heilt nødvendig for å vareta både dei tilsette og dei eldre på ein verdig måte. 

Bokmål:
Været kommer til å bli våtere, villere og mer ekstremt. Det haster å få på plass skred og flomvern, men mye kunne vært på plass. SV har i mange år tatt til orde for og prioritert midler til å sikre veier, vann og avløp og annet mot flom og ekstremvær. Det er svært mye billigere og tryggere å sikre områder i forkant av flom, enn å bygge opp igjen i etterkant. SV vil ta vare på den eksisterende infrastrukturen, og gjøre veier og boligområder sikrere for folk heller enn å bruke penger på nye dyre naturødeleggende motorveier. 

Nynorsk:
Vêret kjem til å bli våtare, villare og meir ekstremt. Det hastar å få på plass skrei og flaumvern, men mykje kunne vore på plass. SV har i mange år teke til orde for og prioritert midlar til å sikra vegar, vatn og avløp og anna mot flaum og ekstremvêr. Det er svært mykje billigare og tryggare å sikra område i forkant av flaum, enn å byggja opp igjen i etterkant. SV vil ta vare på den eksisterande infrastrukturen, og gjera vegar og bustadområde sikrare for folk heller enn å bruka pengar på nye dyre naturøydeleggjande motorvegar. 

Bokmål:
Flere eldre opplever i dag å ikke få dekket sine grunnleggende behov. For å sikre en mer verdig eldreomsorg, vil SV ha flere helsearbeidere på jobb – i hele, faste stillinger. Når vi ansetter folk i 18, 2 % stilling sier det seg selv at det rammer de eldre, som stadig møter nye ansikt. Ansetter vi helsearbeidere i hele, faste stillinger kan vi organisere arbeidsdagen på en annen måte. Dette er bra for de ansatte, og det gir trygghet, omsorg og verdighet til våre eldre.   

Nynorsk:
Fleire eldre opplever i dag å ikkje få dekt dei grunnleggjande behova sine. For å sikra ei meir verdig eldreomsorg, vil SV ha fleire helsearbeidarar på jobb – i heile, faste stillingar. Når me tilset folk i 18, 2 % stilling seier det seg sjølv at det rammar dei eldre, som stadig møter nye ansikt. Tilset me helsearbeidarar i heile, faste stillingar kan me organisera arbeidsdagen på ein annan måte. Dette er bra for dei tilsette, og det gir tryggleik, omsorg og verdigheit til våre eldre.   

Bokmål:
SV vil ha et godt kollektivtilbud for alle. Kollektivtransport kutter utslipp, gir oss mer attraktive tettsteder, og er spesielt viktig for folk med dårlig råd, og for unge og gamle som ikke har mulighet til å kjøre bil. Derfor vil SV satse på kollektivtransporten. Vi har fikset mer penger til store kollektivprosjekt og mindre byer, men vi må fortsette satsingen på kollektivtransport, så alle skal få mulighet til å reise kollektivt hvis de vil det. 

Nynorsk:
SV vil ha eit godt kollektivtilbod for alle. Kollektivtransport kuttar utslepp, gir oss meir attraktive tettstader, og er spesielt viktig for folk med dårleg råd, og for unge og gamle som ikkje har høve til å køyra bil. Derfor vil SV satsa på kollektivtransporten. Me har fiksa meir pengar til store kollektivprosjekt og mindre byar, men me må halda fram satsinga på kollektivtransport, så alle skal få høve til å reisa kollektivt viss dei vil det. 

Bokmål:
I dag er det noen få som hindrer vår alles felles tilgang til strandsonen. SV vil jobbe mot ulovlige utbygginger, og ta opp kampen mot pengesterke interesser som vil ha strandsonen for seg selv. SV mener strandsonen skal være åpen for de mange, ikke de få. Vi vil prioritere tilgang på friluftsområder for deg og meg, og oppvekstområder for artene som er avhengig av en levende strandsone. Stem SV om du også vil ta vare på strandsona.

Nynorsk:
I dag er det nokre få som hindrar vår  felles tilgang til strandsona. SV vil jobba mot ulovlege utbyggingar, og ta opp kampen mot pengesterke interesser som vil ha strandsona for seg sjølv. SV meiner strandsona skal vera open for dei mange, ikkje dei få. Me vil prioritera tilgang på friluftsområde for deg og meg, og oppvekstområde for artane som er avhengig av ei levande strandsone. Stem SV om du også vil ta vare på strandsona.

Bokmål:
Allemannsretten er en av de fineste tingene med Norge. Han sikrer alle folk rett til et aktivt friluftsliv. Det gjør at du kan gå på tur stort sett akkurat der du vil. SV mener dette er så viktig at vi har fremma forslag om at allemannsretten skal grunnlovsfestes.  Dessverre er allemannsretten under angrep fra folk som ulovlig bygger ut i strandsonen og andre områder. Dette gjør at områder som skulle vært tilgjengelig for alle kun blir tilgjengelig for de få. Dette vil SV kjempe mot.

Nynorsk:
Allemannsretten er ein av dei finaste tinga med Noreg. Han sikrar alle folk rett til eit aktivt friluftsliv. Det gjer at du kan gå på tur stort sett akkurat der du vil. SV meiner dette er så viktig at me har fremja forslag om at allemannsretten skal grunnlovsfestas.  Dessverre er allemannsretten under angrep frå folk som ulovleg byggjer ut i strandsona og andre område. Dette gjer at område som skulle vore tilgjengeleg for alle berre blir tilgjengeleg for dei få. Dette vil SV kjempa mot. 

Bokmål:
Vi står i en naturkrise, naturen vår bygges ned i stor fart. De siste 100 årene har vi mistet store områder som før var frie for inngrep. Det bygges ned på grunn av hyttebygging, veiutbygging, kraftverk, nærings- og bolig-areal. SV vil stanse naturtapet. Tapet av naturmangfold truer hele vårt livsgrunnlag. Naturen gir oss mat, klær, medisiner, byggematerialer og opplevelser. Vi vil ta vare på naturen, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur.

Nynorsk:
Vi står i ei naturkrise, naturen vår blir bygd ned i stor fart. Dei siste 100 åra har me mista store område som før var frie for inngrep. Det blir bygd ned på grunn av hyttebygging, vegutbygging, kraftverk, nærings- og bustad-areal. SV vil stansa naturtapet. Tapet av naturmangfald truar heile livsgrunnlaget vårt. Naturen gir oss mat, klede, medisinar, byggjemateriale og opplevingar. Me vil ta vare på naturen, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av øydelagd natur.

Bokmål:
Verden går faretruende fort mot alvorlige klimaendringer. Utslippene har blitt kuttet altfor sakte, og vi ser et ekstremvær som Hans treffe Norge, samtidig som det har vært ekstrembranner og tørke i Europa. Derfor er det svært viktig å kutte utslipp, også i vår kommune. Alle klimagassutslipp er lokale et sted, og vi i SV vil bruke kommunens innkjøpsmakt til å kreve utslippsfrie løsninger på alle områder hvor det er mulig. Som for eksempel utslippsfrie anleggsplasser, eller sammen med fylkeskommunen sørge for utslippsfri kollektivtransport. 

Nynorsk:
Verda går faretruande fort mot alvorlege klimaendringar. Utsleppa har vorte kutta altfor sakte, og me ser eit ekstremvêr som Hans treffa Noreg, samtidig som det har vore ekstrembrannar og tørke i Europa. Derfor er det svært viktig å kutta utslepp, også i kommunen vår. Alle klimagassutslepp er lokale ein stad, og me i SV vil bruka innkjøpsmakta til kommunen til å krevja utsleppsfrie løysingar på alle område der det er mogleg. Som til dømes utsleppsfrie anleggsplassar, eller saman med fylkeskommunen sørgja for utsleppsfri kollektivtransport. 

Bokmål: SV mener at alle barn skal få være med på leken, uavhengig av foreldrenes lommebok. Derfor har SV sikret gratis SFO-tid til alle 1. og 2. klassinger. Nå vil vi ta opp kampen for å gi et gratis tilbud også til 3. og 4. klassingene! Ikke bare gir gratis SFO økt deltakelse blant barna, det er også viktig for foreldrenes lommebok i dyrtida. Vi har faktisk spart foreldre i gjennomsnitt 20 000 kroner i året. Gratis SFO er viktig for barna og dette er viktig for foreldrenes økonomi i dyrtida. 

Nynorsk:
SV meiner at alle barn skal få vera med på leiken, uavhengig av lommeboka til foreldra. Derfor har SV sikra gratis SFO-tid til alle 1. og 2. klassingar. No vil me ta opp kampen for å gi eit gratis tilbod også til 3. og 4. klassingane! Ikkje berre gir gratis SFO auka deltaking blant barna, det er også viktig for lommeboka til foreldra i dyrtida. Me har faktisk spart foreldre i gjennomsnitt 20 000 kroner i året. Gratis SFO er viktig for barna og dette er viktig for økonomien til foreldra i dyrtida. 

Bokmål:
SV vil innføre gratis og sunn skolemat! Alle elever trenger sunn mat for å få energi og konsentrasjon i skoledagen. Ikke bare viser forskning at gratis skolemat gir bedre kosthold på skolen, men også at det bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Et tilbud om gratis skolemat er viktig for alle barn, men aller viktigst for de sårbare barna som ikke får med seg en næringsrik matpakke med hjemmefra.

Nynorsk:
SV vil innføra gratis og sunn skulemat! Alle elevar treng sunn mat for å få energi og konsentrasjon i skuledagen. Ikkje berre viser forsking at gratis skulemat gir betre kosthald på skulen, men også at det bidrar til å jamna ut sosiale helseforskjellar. Eit tilbod om gratis skulemat er viktig for alle barn, men aller viktigast for dei sårbare barna som ikkje får med seg ein næringsrik matpakke med heimanfrå.

Bokmål:
SV vil erstatte hjemmelekser med skolelekser! Alle elever skal ha like forutsetninger for å mestre skolen, ikke bare de som kan få leksehjelp fra foreldre når de kommer hjem. SV vil både verne om elevenes fritid og gi alle elever gode forutsetninger for skolearbeidet. Derfor vil vi gi elevene mer tid på skolen til å øve og få hjelp av lærere, og gi fri når elevene kommer hjem. Dette vi gi en bedre skoledag for elevene, en bedre arbeidsdag for lærerne og en bedre hverdag for familiene.

Nynorsk:
SV vil erstatta heimelekser med skulelekser! Alle elevar skal ha like føresetnader for å meistra skulen, ikkje berre dei som kan få leksehjelp frå foreldre når dei kjem heim. SV vil både verna om fritida til elevane og gi alle elevar gode føresetnader for skulearbeidet. Derfor vil me gi elevane meir tid på skulen til å øva og få hjelp av lærarar, og gi fri når elevane kjem heim. Dette meinar me vil gi ein betre skuledag for elevane, ein betre arbeidsdag for lærarane og ein betre kvardag for familiane.

Bokmål:
Dyrtida treffer studenter ekstra hardt. Det haster å gjøre noe med en av de største utgiftene studenter: nemlig utgiftene til å bo. SV vil derfor bygge 6000 flere studentboliger i året. I tillegg må vi sørge for at studentene har en studiestøtte det er mulig å leve av. SV vil derfor innføre 12 måneders studiefinansering og nesten doble studiestøtten fra dagens nivå. Skal vi sikre lik rett til utdanning, må vi sikre at alle, uavhengig av bakgrunn og foreldres økonomi, har råd til å studere. 

Nynorsk:
Dyrtida treff studentar ekstra hardt. Det hastar å gjera noko med ei av dei største utgiftene studentar har: nemleg utgiftene til å bu. SV vil derfor byggja 6000 fleire studentbustader i året. I tillegg må me sørgja for at studentane har ei studiestøtte det er mogleg å leva av. SV vil derfor innføra 12 månader med studiefinansiering og nesten doble studiestøtta frå dagens nivå. Skal me sikra lik rett til utdanning, må me sikra at alle, uavhengig av bakgrunn og foreldra sin økonomi, har råd til å studera. 

Bokmål:
En god barndom varer hele livet ut. og barnehagen skal ta vare på barns behov. Derfor vil SV prioritere tiltak som styrker kvaliteten i barnehagen og vi vil sikre forsvarlig bemanning hele åpningstiden. Det vil oppnå gjennom å ansette flere barnehagelærere og andre ansatte for å ta vare på våre barn. Skal vi ha råd til flere ansatte må vi stoppe strømmen av penger som går fra norske barnehager over i lomma til internasjonale spekulanter.

Nynorsk:
Ein god barndom varer heile livet ut, og barnehagen skal ta vare på barn sine behov. Derfor vil SV prioritera tiltak som styrkjer kvaliteten i barnehagen og me vil sikra forsvarleg bemanning heile opningstida. Det vil me oppnå gjennom å tilsetja fleire barnehagelærarar og andre tilsette for å ta vare på barna våre. Skal me ha råd til fleire tilsette må me stoppa straumen av pengar som går frå norske barnehagar over i lomma til internasjonale spekulantar.

Bokmål:
Å leie bolig har blitt stadig dyrere, og boligene er ofte dårlige. Dette er et resultat av mange års forsømmelse i boligpolitikken. Det offentlige må ta ansvar for at det bygges flere boliger som dekker de reelle boligbehovene. For å få slutt på for høye leiepriser i byene er det behov for å innføre en makspris på husleie. Vi må også skape tryggere forhold for de som leier. SV har kjempet gjennom at det skal legges frem en mer rettferdig husleielov, som skal styrke leietakernes rettigheter.

Nynorsk:
Å leige bustad har vorte stadig dyrare, og bustadene er ofte dårlege. Dette er eit resultat av mange år med forsømming i bustadpolitikken. Det offentlege må ta ansvar for at det blir bygd fleire bustader som dekkjer dei reelle bustadbehova. For å få slutt på for høge leigeprisar i byane er det behov for å innføra ein makspris på husleige. Me må også skapa tryggare forhold for dei som leiger. SV har kjempa gjennom at det skal leggjast fram ei meir rettferdig husleigelov, som skal styrkja rettane til leigetakarane.

Bokmål:
Det er en menneskerett å ha et trygt og godt sted å bo. SV ønsker en sterk sosial boligpolitikk og tiltak som kan stoppe boligspekulasjon. SV skal gå i front for opprettelsen av en tredje ikke-kommersiell boligsektor, med boliger utenom de som selges på det ordinære markedet. Vi vil styrke Husbanken, innføre en nasjonal boligplan for å sikre boliger over hele landet, og vi vil sørge for at kommuner tar en aktiv rolle i boligmarkedet. Boligene som bygges må være gode og mulige å leve lenge i.

Nynorsk:
Det er ein menneskerett å ha ein trygg og god stad å bu. SV ønskjer ein sterk sosial bustadpolitikk og tiltak som kan stoppa bustadspekulasjon. SV skal gå i front for skipinga av ein tredje ikkje-kommersiell bustadsektor, med bustader utanom dei som blir selde på den ordinære marknaden. Me vil styrkja Husbanken, innføra ein nasjonal bustadplan for å sikra bustader over heile landet, og me vil sørgja for at kommunar tek ei aktiv rolle i bustadmarknaden. Bustadene som blir bygde må vera gode og moglege å leva lenge i.

Bokmål:
Vi trenger mer kraft for å kutte ut fossil energi og hindre de verste konsekvensene av global oppvarming. Dessverre har alle former for fossil energiproduksjon konsekvenser for natur. Derfor er det utrolig viktig å utnytte allerede utbygde områder fullt ut. Dette kan man gjøre med solkraft. Potensialet for solkraft på bygg i Norge er tilsvarende halvparten av den utbygde vannkrafta. SV vil at kommunen skal gå foran, og legge solceller på kommunale bygg. Samt legge til rette for at folk kan få solceller på eget tak. 

Nynorsk:
Me treng meir kraft for å kutta ut fossil energi og hindra dei verste konsekvensane av global oppvarming. Dessverre har alle former for fossil energiproduksjon konsekvensar for natur. Derfor er det utruleg viktig å utnytta allereie utbygde område fullt ut. Dette kan ein gjera med solkraft. Potensialet for solkraft på bygg i Noreg er tilsvarande halvparten av den utbygde vasskrafta. SV vil at kommunen skal gå føre, og leggja solceller på kommunale bygg. Og dessutan leggja til rette for at folk kan få solceller på eige tak. 

Bokmål:
Det er menneskers behov, ikke profittjag, som skal ligge til grunn i velferden vår. Når kommersielle skal tjene penger på velferd, går det utover arbeidsvilkår, lønn og pensjon. Ansatte må verdsettes mer, ikke mindre! I mange land er privatiseringen av velferden så omfattende at fellesskapet ikke lenger stiller opp for alle når de trenger det. SV vil kjempe mot dette. Det er det offentlige, supplert av ideelle krefter, som skal stå for velferden i Norge. Det har noe å si hvem som styrer! 

Nynorsk:
Det er menneske sine behov, ikkje profittjag, som skal liggja til grunn i velferda vår. Når kommersielle skal tena pengar på velferd, går det utover arbeidsvilkår, lønn og pensjon. Tilsette må verdsetjast meir, ikkje mindre! I mange land er privatiseringa av velferda så omfattande at fellesskapet ikkje lenger stiller opp for alle når dei treng det. SV vil kjempa mot dette. Det er det offentlege, supplert av ideelle krefter, som skal stå for velferda i Noreg. Det har noko å seia kven som styrer! 

Bokmål:
Mange barn vokser opp i familier med dårlig råd i Norge. Barnetrygd er en enkel, ubyråkratisk og målrettet ordning som går rett til alle de familiene som trenger det. Å øke barnetrygden sikrer er derfor viktig for å utjevne forskjeller og hindre fattigdom. SV har presset regjeringen til å øke barnetrygden i alle forhandlingene med statsbudsjettet. Barnetrygden for barn mellom 6-18 år er blitt 3000 kroner høyere enn den var i 2022, enslige forsørgere får mer enn 5000 kroner mer i året på grunn av oss. Det har noe å si hvem som styrer!  

Nynorsk:
Mange barn veks opp i familiar med dårleg råd i Noreg. Barnetrygd er ein enkel, ubyråkratisk og målretta ordning som går rett til alle dei familiane som treng det. Å auka barnetrygda er derfor viktig for å jamna ut forskjellar og hindra fattigdom. SV har pressa regjeringa til å auka barnetrygda i alle forhandlingane med statsbudsjettet. Barnetrygda for barn mellom 6-18 år har vorte 3000 kroner høgare enn ho var i 2022, einslege forsørgjarar får meir enn 5000 kroner meir i året på grunn av oss. Det har noko å seia kven som styrer!  

Bokmål:
Barn og unge har rett på en meningsfull fritid, der de er med å påvirke egen hverdag, opplever og utvikler kulturuttrykk og utvikler nye ferdigheter. Sammen med regjeringen har SV styrket innsatsen for utsatte barn og unge med 96 millioner, som går til lokale fritidskasser, for å dekke kostnader til deltaking og gratis ferietilbud, åpne møteplasser som fritidsklubber, og ikke minst frie midler som gjør at de kan se og hjelpe de barna som trenger det mest. SV ønsker å innføre lovfestet rett for barn og unge i alle kommuner til et åpent og gratis fritidstilbud!

Nynorsk:
Barn og unge har rett på ei meiningsfull fritid, der dei er med å påverka eigen kvardag, opplever og utviklar kulturuttrykk og utviklar nye ferdigheiter. Saman med regjeringa har SV styrkt innsatsen for utsette barn og unge med 96 millionar, som går til lokale fritidskassar, for å dekkja kostnader til deltaking og gratis ferietilbod, opna møteplassar som fritidsklubbar, og ikkje minst frie midlar som gjer at dei kan sjå og hjelpa dei barna som treng det mest. SV ønskjer å innføra lovfesta rett for barn og unge i alle kommunar til eit ope og gratis fritidstilbod!

Bokmål:
Kultur henger sammen med identitet, utvikling og livskvalitet. Satsing på kultur er også god næringsutvikling og kan bidra til en bærekraftig kommune. Det er viktig for barna våre at kulturskoletilbudet er i nærmiljøet og at det i større grad blir integrert i skolefritidsordningen. SV har økt støtten til et bredere og mangfoldig aktivitetstilbud i kommunen, gjennom økte bevilgninger til på statsbudsjettet til barn og ungdomsorganisasjoner og bibliotek. 

Nå vil SV kjempe videre for at kultur er et av våre samfunnsgoder som skal være for alle med lavere deltageravgifter og vi vil satse på kultursentrene og nærmiljøanlegg i bygdene!

Nynorsk:
Kultur heng saman med identitet, utvikling og livskvalitet. Satsing på kultur er også god næringsutvikling og kan bidra til ein berekraftig kommune. Det er viktig for barna våre at kulturskuletilbodet er i nærmiljøet og at det i større grad blir integrert i skulefritidsordninga. SV har auka støtta til eit breiare og mangfaldig aktivitetstilbod i kommunen, gjennom auka løyvingar på statsbudsjettet til barn og ungdomsorganisasjonar og bibliotek. 

No vil SV kjempa vidare for at kultur er eit av samfunnsgoda våre som skal vera for alle med lågare deltakaravgifter og me vil satsa på kultursentera og nærmiljøanlegg i bygdene!

Bokmål:
Det er dyrtid i Norge, og mange sliter med regninger og renter. Vi må møte de økende prisene med mer rettferdig fordeling, så vanlige mennesker og folk med lite får mer å leve av. Det betyr blant annet å fortsette å øke barnetrygden, regulerer bankene og det de kan ta i renter, jobbe for heltid og et arbeidsliv for alle, øke studiestøtta og minste- og uførepensjon. Vi må fortsette en tannhelsereform og gjøre SFO gratis også for tredje klasse. Det har noe å si hvem som styrer, stem SV! 

Nynorsk:
Det er dyrtid i Noreg, og mange slit med rekningar og renter. Me må møta dei aukande prisane med meir rettferdig fordeling, så vanlege menneske og folk med lite får meir å leva av. Det betyr mellom anna å halda fram med å auka barnetrygda, regulere bankane og det dei kan ta i renter, jobba for heiltid og eit arbeidsliv for alle, auka studiestøtta og minste- og uførepensjon. Me må halda fram ei tannhelsereform og gjera SFO gratis også for tredje klasse. Det har noko å seia kven som styrer, stem SV!

10 grunner til å stemme SV