Utvalg og nettverk

SVs utvalg består av SVere fra hele landet med spesiell fagekspertise. Utvalgene velges av SVs landsstyre for to år av gangen.

Mandat for utvalgene

Utvalgene er rådgivende organer for sentralstyret, landsstyret, folkevalgte og tillitsvalgte.

Utvalgenes hovedoppgave i perioden er å utvikle SVs organisasjon gjennom å lage arenaer for medlemmer med interesse for utvalgenes saksområder og knytte disse medlemmene sammen.

Utvalgene skal bidra til debatt både i offentligheten og innad i partiet. De skal bygge allianser og holde kontakt med relevante miljøer og bevegelser. De skal bidra til å bygge partiets kompetanse på området og utvikle SVs politikk. Utvalgene kan også representere partiet eksternt. 

Utvalgene rapporterer til landsstyret, og legger fram en arbeidsplan tidlig i landsmøteperioden. Både landsstyret og sentralstyret kan komme med konkrete oppdrag til utvalgene. Utvalgsleder møter i sentralstyret for å drøfte aktuelle saker ved behov.

Arbeidsutvalget og stortingsgruppen har ansvar for å inkludere utvalgsledere i relevante prosesser, for eksempel politikkutvikling og politiske avklaringer på strategiske tema.