Kulturpolitisk nettverk

Kulturpolitisk nettverk i SV er et rådgivende organ for partiet i kulturpolitiske spørsmål. Nettverket består av personer med innsikt og interesse for kulturpolitikk. Nettverket har et styre som er satt sammen for å sikre bred representasjon av ulike fagfelt og kunstarter.

Nettverkets styre møtes 5-6 ganger i året og alltid i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. Det har også god kontakt med organisasjonene på kulturfeltet.

Nettverket gir råd til SVs stortingsgruppe og fører elles egne kulturpolitiske diskusjoner. Noen eksempler på slike diskusjoner kan være håndtering av koronasituasjonen, åndsverksrettigheter og digitalisering, frivillighetspolitikk, fordeling av tippemidlene, integreringspolitikk og mediepolitikk. Nettverket fremmer anbefalinger i slike saker til partiets organer.

Guri Idsø Viken (leder)
Mobil: 95256474
E-post: guriviken@gmail.com