Universell utforming

Et demokratisk, likestilt og rettferdig samfunn gir like muligheter og er organisert slik at alle kan leve frie og selvstendige liv. Universell utforming er et uttrykk for et samfunnsmessig verdisyn om likestilling for alle og om at samfunnet skal være like tilgjengelig og brukelig for alle innbyggere. For personer med nedsatt funksjonsevne er universell utforming en forutsetning for å kunne delta likeverdig, ha selvbestemmelse og kunne ta frie valg. Derfor mener SV at vi må gjøre FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD, til en del av norsk lov.

En av forutsetningene for at Norge skal oppfylle menneskerettighetenes krav om å sikre likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelser er at samfunnet er universelt utformet. Norge er langt unna det målet i dag. Høyreregjeringen har lagt til side den rød-grønne regjeringens mål om at Norge skulle være universelt utformet innen 2030. Denne nedprioriteringen fører til at god samfunnsplanlegging, som gir rom for og likestilt deltagelse for alle, er utsatt så lenge dagens regjering styrer. Skal Norge bli et universelt utformet samfunn er man avhengig av målbevisst innsats fra myndighetene på mange felt, med tydelige prioriteringer, forpliktende tidsfrister på ulike samfunnsområder og kraftfulle sanksjoner overfor dem som ikke legger til rette for alles mulighet til å delta i samfunnet på en likestilt måte.

For å kunne delta i samfunnet er universelt utformet kollektivtransport, skoler, barnehager og arbeidsplasser, samt tilgjengelige offentlige tjenester og butikker viktig.

SV vil