Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering er eit samfunnsproblem. Noreg er ikkje eit unntak. Rasisme og diskriminering er med på å skyve folk utanfor samfunnet, med store konsekvensar for den enkelte. SV vil motarbeide rasisme og diskriminering på alle samfunnsarenaer, og rette ein særleg innsats mot diskriminering på bustadmarknaden og i arbeidslivet gjennom ei streng handheving av antidiskrimineringslovverket.

SV har dei siste åra fått gjennomslag for å styrke støtta til frivillige organisasjonar på feltet. Vi har også sikre gjennomføring av ein pilot med kvitteringsordning mot etnisk diskriminering, samt styrka det nasjonale kompetanseteamet innen hatkriminalitet i politiet.

SV vil:

Emner