Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering er eit samfunnsproblem. Noreg er ikkje eit unntak.

Rasisme og diskriminering er med på å skyve folk utanfor samfunnet, med store konsekvensar for den enkelte. SV vil motarbeide rasisme og diskriminering på alle samfunnsarenaer, og rette ein særleg innsats mot diskriminering på bustadmarknaden og i arbeidslivet gjennom ei streng handheving av antidiskrimineringslovverket.

SV vil:

Emner