Likestilling i arbeidslivet

Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for kvinnefrigjøring. Norge har høyere andel kvinner i arbeidslivet enn noe annet land, men arbeidslivet er sterkt kjønnsdelt, både når det gjelder yrkesvalg og stillingsandeler. Kvinner, og særlig de med kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. Denne skjevheten bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller, og begrenser kvinners og menns valgfrihet ikke bare i arbeidsmarkedet, men også i familieliv og utdanning.

SV vil:

Emner