Bolig

SV vil ha bolig for alle

Det er en menneskerett å ha et trygt og godt sted å bo. Bolig skal være noe å bo i, ikke noe å spekulere i. Boligmarkedet er i dag først og fremst markedsregulert med få sosiale reguleringer. Kombinert med gunstige skattefordeler har bolig og eiendom blitt et viktig investerings- og spekulasjonsobjekt. Samtidig har økte boligpriser gjort at mange ikke har råd til egen bolig, mens andre har tatt opp boliglån som gjør privatøkonomien sårbar for endringer. Også på mindre plasser kan det være vanskelig å finne bolig. Husbanken og kommunene må sammen ta ansvar for å sikre tilstrekkelig boligbygging også i distriktene.

SV ønsker en sterk sosial boligpolitikk og tiltak som kan stoppe boligspekulasjon. SV skal gå i front for en langsiktig politikk for opprettelsen av en tredje ikke-kommersiell boligsektor, med boliger utenom de som selges på det ordinære markedet. Dette kan gjøres gjennom å opprette ordninger for ikke-kommersielle boligbyggelag og sørge for at kommuner tar en aktiv rolle i boligmarkedet.

Det offentlige må ta ansvar for at det bygges flere boliger som dekker de reelle boligbehovene. For å få slutt på for høye leiepriser i byene er det behov for å innføre en makspris på husleie, og skape tryggere forhold for de som leier.

Boligene som bygges må være gode og mulige å leve i over lengre tid, også for bevegelseshemmede. Det er derfor viktig å sørge for at flere boliger blir tilgjengelige for alle.

Husbanken må gjenreises som en motor i sosial boligpolitikk og lånerammen må utvides. Det må igjen åpnes for at flere grupper kan få startlån.

SV vil:

Veien til egen bolig

Alle trenger et hjem. I løpet av de siste årene har boligprisene steget kraftig og muligheten til å skaffe seg et trygt hjem er umulig for mange. Samtidig er det stadig flere som kjøper flere boliger uten at de skal bo i dem selv. Noen kjøper for å hjelpe barn og barnebarn med bolig, andre for å spekulere i prisvekst. SV mener at en bolig først og fremst skal være et hjem, og ikke et spekulasjonsobjekt.  Vår målsetting er at så mange som mulig skal ha mulighet til å kjøpe sin egen bolig om de ønsker det, og ellers bo i en trygg bolig.

SV vil:

Skatt

Alle trenger et sted å bo og boutgifter det går an å leve med. Men unge opplever at boligprisene vokser raskere enn de greier å spare opp egenkapital. De som endelig har kommet seg inn på boligmarkedet sitter med langt høyere gjeld enn de ville gjort for bare få år siden. Mange må få hjelp fra foreldrene sine for å komme inn på boligmarkedet, noe som forsterker klasseskillene i boligmarkedet.

Bolig skal være noe man bor i, ikke noe man spekulerer i. Skattepolitikken er viktig for hvordan boligmarkedet fungerer. Dessverre blir denne debatten dominert av skremselspropaganda fra høyresiden om at SV vil skatte folk fra hus og hjem. Det er det motsatte som er tilfelle: Det er boligprisgaloppen som påfører folk store utgifter og skaper økonomiske forskjeller. Ved å gjøre noe med dette vil flere kunne eie sitt eget hjem til priser det går an å leve med.

SV vil: