Pleiepenger

Når barn blir alvorlig syke må de være sammen med sine foreldre. Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt for de som har omsorg for et sykt eller skadet barn.

Pleiepengeordningen har blitt styrket i flere runder. I 2018 ble tidskvoten på 1300 dager endelig fjernet. Denne tidskvoten skapte stor usikkerhet blant foreldre med barn som har langvarige sykdomsperioder.

Solberg-regjeringen innførte rigide graderingsregler i ordningen som slår urettferdig ut for noen av de med de aller sykeste barna. Etter mye press ble disse endelig fjernet i 2019.

SV vil: