Likestilling

Likestilling innebærer større frihet for alle. Skjeve maktforhold i samfunnet må bekjempes gjennom en aktiv politikk for mer likestilling. Det er forstsatt store forskjeller i samfunnet vårt, basert på kjønn, legning, funksjonsfungering, religion og hudfarge. Et mer likestilt samfunn har som mål å gi alle like muligheter.

I dag tjener kvinner fremdeles mindre enn menn, jobber mer ufrivillig deltid og er underrepresentert i maktposisjoner. Samtidig ser vi at menn er underrepresentert i høyere utdanning og flere menn tar selvmord enn kvinner. Blant personer med funksjonshindre ser vi at de utestenges fra mange områder og i lavere grad fullfører utdanning. Diskriminering på bakgrunn av religion og bakgrunn fører til lavere livskvalitet og at ikke alle får delta i fellesskapet.

SV sin likestillingspolitikk gjennomsyrer alle våre politikkområder. Du vil mange finne mange gode likestillingstiltak under flere andre artikler.

SV vil: