Likestilling

Likestilling innebærer større frihet for alle. Skjeve maktforhold i samfunnet må bekjempes gjennom en aktiv politikk for mer likestilling. Det er forstsatt store forskjeller i samfunnet vårt, basert på kjønn, legning, funksjonsfungering, religion og hudfarge. Et mer likestilt samfunn har som mål å gi alle like muligheter.

SV er et feministisk parti. I dag tjener kvinner fremdeles mindre enn menn, jobber mer ufrivillig deltid og er underrepresentert i maktposisjoner. Altfor mange er utsatt for vold og seksuell trakassering, og får ikke den hjelpen de trenger til å komme seg ut av voldelige forhold. Kvinnehelse er et felt som ikke har fått den behandlingen det fortjener, og mange kvinner blir sykemeldt av et arbeidsliv som ikke er tilpasset dem. Det må vi gjøre noe med.

Samtidig ser vi at menn er underrepresentert i høyere utdanning og flere menn tar selvmord enn kvinner. mange unge menn er ensomme, og mangler en partner. Skolen er ikke tilpasset det behovet mange gutter har, og mange får ikke den lærlingeplassen de trenger.

Blant personer med funksjonshindre ser vi at de utestenges fra mange områder og i lavere grad fullfører utdanning. Diskriminering på bakgrunn av religion og bakgrunn fører til lavere livskvalitet og at ikke alle får delta i fellesskapet.

SV sin likestillingspolitikk gjennomsyrer alle våre politikkområder. Du vil mange finne mange gode likestillingstiltak under flere andre artikler.

SV vil: