open menu

Naturvern

Hvert år bygges det ned store naturområder. Norge har de siste 100 årene mistet store områder som før var frie for større tekniske inngrep. Dette truer leveområdene til planter og dyr, som utryddes i et urovekkende tempo. Tapet av naturmangfold truer hele vårt livsgrunnlag. Naturen gir oss mat, klær, medisiner, byggematerialer og opplevelser. Vi vil ta vare på naturen, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur.

 

SVs forslag til løsninger:

  • Styrke vernet av viktige naturverdier. SV vil sikre 10 prosent vern av havområdene innenfor territorialgrensen gjennom marine verneplaner samt sikre 10 prosent vern av den produktive skogen. Vi vil også utvide dagens ordning med utvalgte kulturlandskap der man sikrer skjøtsel. Videre vil SV utnevne nye arter i kulturlandskapet til prioriterte arter.
  • Forsvare og utvide verneplanene for vassdrag. Vi vil ikke bygge ut verna eller verneverdige vassdrag, og vi vil utarbeide en egen verneplan for kystnær vassdragsnatur. Ved store flomskader må alternative metoder for flomvern vurderes, herunder naturens egen flomdempende evne.
  • Styrke innsatsen for å ta vare på natur som er truet. Vi vil utarbeide en opptrappingsplan av prioriterte arter og naturtyper. Vi vil styrke naturmangfoldloven ved å gjøre virkemidlene vern, utvalgte naturtyper og prioriterte arter gjeldende i alle norske havområder.
  • Utarbeide ny nasjonalparkplan. Vi vil særlig prioritere forslag til nasjonalparker som gjør at man når målet om å verne et representativt utvalg av norsk natur.
  • Opprette Preikestolen nasjonalpark og Østmarka nasjonalpark.
  • Sikre hverdagsnaturen. Vi vil utarbeide en lov som sikrer etablering av utbyggingsgrenser rundt større byer, for å ivareta de nære naturområdene.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter