Klimakutt

Klimatoppmøtet i Paris gav verda klar beskjed: Me må kutte utsleppa våre no for å kjempe mot farlege klimaendringar.  Det er dei rike landa som forureinar mest, medan dei fattige landa blir hardast råka av klimaendringane. Men klimaendringane rammar også Noreg. Når temperaturen aukar, får me enda meir ekstremvêr, styrtregn og flaum. Me har nesten dobbelt så høge klimagassutslepp per person som det Sverige har. Og sjølv om norske utslepp no går noko ned, så er ikkje nedgangen stor nok til at Noreg klarte å nå Stortingets klimamål for 2020. SV fønskjer at Noreg skal kutte utsleppa fram mot 2030 med 60 %. Innan 2040 skal Norge være fritt for fossile utslepp. Dette kommer til å bli krevjande, men det er nødvendig for å nå måla. 

SV sine forslag: