Vindkraft på land

Norge har en lang historie med utbygging av fornybar energi og har en nesten fossilfri
elektrisk produksjon på land. Vindkraft har i hovedsak blitt bygget ut de siste 20 årene, og selv om det bidrar med mye fornybar kraft har det også formet landskap og skapt store utfordringer.

Vindkraftanlegg på land i Norge har bidratt til nedbygging av mye urørt natur, og har ofte skapt kraftig, lokal motstand. SV mener vi må stoppe nedbyggingen av norsk natur og at urfolks rettigheter må respekteres i alle utbyggingssaker. I en Høyesterettsdom har staten blitt dømt for brudd på urfolks rettigheter i forbindelse med en slik utbygging. Det gir klar beskjed om at ved nye arealdisponeringer så må det tas særlig hensyn til reindrifta og den samiske kulturen.

Eierskap og skatt

Vindkraft må i likhet med stor vannkraft eies av det offentlige. I dag er det ingen begrensning på hvor stor andel av et vindkraftverk som kan være på private eller utenlandske hender slik det er for stor vannkraft. I dag ser man at stadig flere av vindkraftverkene kjøpes opp av utenlandske interesser. SV har derfor foreslått på Stortinget at det skal innføre bestemmelser som gjør at minst 2/3 av det enkelte vindkraftverk skal eies av det offentlige. Når konsesjonene går ut skal en eventuell videreføring hjemfalle staten.

Vannkraftverk ilegges i dag en naturressursskatt som betales til kommune og fylkeskommune. SV mener det må innføres en tilsvarende ordning for vindkraft slik at kommuner og fylkeskommuner får enn inntekt fra kraftproduksjonen.

SV vil:

Emner