Vindkraft på land

Utbygging av vindkraft på land har ført til betydelige inngrep i naturen og konsekvenser for reindriften. Det planlegges en rekke nye utbygginger som kan få store negative konsekvenser, og som ikke er ønsket av lokalsamfunnene.

Vindkraftanlegg på land i Norge har vist seg veldig naturødeleggende, og har ofte skapt kraftig, lokal motstand. Urfolk, kommuner og lokalmiljøer har blitt overkjørt i konsesjonsprosessene. SV mener vi må stoppe nedbyggingen av norsk natur og at urfolks rettigheter må respekteres i alle utbyggingssaker. Det skal tas særlig hensyn til reindrifta og den samiske kulturen.

Eierskap og skatt

Vindkraft må i likhet med stor vannkraft eies av det offentlige. I dag er det ingen begrensning på hvor stor andel av et vindkraftverk som kan være på private eller utenlandske hender slik det er for stor vannkraft. I dag ser man at stadig flere av vindkraftverkene kjøpes opp av utenlandske interesser. SV har derfor foreslått på Stortinget at det skal innføre bestemmelser som gjør at minst 2/3 av det enkelte vindkraftverk skal eies av det offentlige. Når konsesjonene går ut skal en eventuell videreføring hjemfalle staten.

Vannkraftverk ilegges i dag en naturressursskatt som betales til kommune og fylkeskommune. SV mener det må innføres en tilsvarende ordning for vindkraft slik at kommuner og fylkeskommuner får enn inntekt fra kraftproduksjonen.

SV vil:

Emner