Gruver

SV vil sørge for god balanse mellom ny utvikling av mineralnæringen og hensynet til miljø og lokalsamfunn. Norge er et fjelland rikt på mineraler. Det har gitt oss arbeidsplasser, men også store problemer med forurensning, blant annet med dumping av gruveavfall i norske fjorder og at nedlagte gruver ikke ryddes opp tilstrekkelig. SV mener langsiktig miljøforvaltning er viktig for mineralnæringen.

SV er mot at gruveselskapet Nussir skal dumpe giftig gruveavfall i Repparfjorden. Gruvedriften vil kunne skade miljøet, fiskerinæringen og reindriftsnæringen i området. SV har fremmet forslag i Stortinget om å trekke tilbake driftskonsesjonen til Nussir ASA for gruvedrift ved Repparfjorden.

SV vil også stoppe planene om dumping av gruveavfall i Førdefjorden som vil få fatale konsekvenser for livet i fjorden. Sjødeponi fra gruveindustri er en driftsform som forurenser marine økosystemer, og er derfor blitt ulovlig i stadig flere land. Av verdens 2 500 industrielle gruver er det bare 11 som dumper avfallet i sjø. Fem av dem finnes i Norge.

SV vil :