Repparfjorden

14. februar 2019 ga Nærings- og fiskeridepartementet driftskonsesjon til Nussir ASA for gruvedrift ved Repparfjorden i Finnmark. Det er tidligere gitt tillatelse til etablering av et sjødeponi i fjorden. Tillatelsen til Nussir ASA ble møtt av sterke protester over hele landet.

SV er mot at gruveselskapet Nussir skal kunne etablere sjødeponi i Repparfjorden. Bakgrunnen er at gruvedriften vil kunne skade miljøet, fiskerinæringen og reindriftsnæringen i området. To millioner tonn tungmetallholdig gruveslam vil årlig bli dumpet i fjorden, og driften er ventet å vare i 20 år. Dette tilsvarer 17 lastebillass i timen, hver dag, rett ut i en fjord som er gitt spesialbeskyttelse for å ta vare på et utvalg av de viktigste laksebestandene våre. Utslippet vil ramme de gode bestandene av torsk, sei, sild, hyse, kveite og flyndre i tillegg til å kunne ta knekken på laksen i Repparfjordelva, ei av Norges beste lakseelver.

Statens egne fagetater Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet gikk imot planene, fordi det er overveidende sannsynlig at deponeringen av giftige gruvemasser i et viktig gytefelt i Repparfjorden vil få store negative konsekvenser. Dette svekker muligheten til utøvelse av kulturgrunnlaget for sjøsamisk kultur og bruken av fjorden i et allerede veldig utsatt område.

Dumping av gruveslam i Repparfjorden vil ikke bare kunne ødelegge for livet i fjorden, men kan også ødelegge for livet på land. Den planlagte gruva ligger midt i reinbeitedistriktet Fiettar 22 og i flyttleia for reinbeitedistrikt 20 Fála. Begge reinbeitedistriktene har allerede fått arealbegrensninger, ødelagt bruksareal og trusler om nye inngrep i reinbeiteområder.

SV vil:

Emner

Gruver