Energipolitikk

Verden har allerede funnet mer fossile ressurser enn vi har råd til å utvinne om vi skal klare å unngå global oppvarming på mer enn 1,5 grader. Norge har i femti år eksportert olje og gass, og dermed bidratt til enorme globale klimagassutslipp. Norge har et historisk ansvar for å både kutte utslipp i Norge og bidra til utslippskutt internasjonalt.

Norge må redusere sitt energiforbruk og sin produksjon og bruk av fossil energi. For å kutte fossile utslipp må vi gå gjennom en omfattende energieffektivisering, samtidig som vi produserer mer fornybar energi, ved blant annet havvind, sol og oppgradering av vannkraftverk.

All utbygging av fornybar energi innebærer inngrep i naturen. Videre utbygging av fornybar energi må, i likhet med andre utbygginger i naturen, avveies mot behovet for mer ren kraft og konsekvensene for naturen. Urfolks rettigheter må respekteres i alle utbyggingssaker. Det skal tas særlig hensyn til reindrifta og den samiske kulturen.

SV vil:

Emner