open menu

Enslige mindreårige asylsøkere

Enslige mindreårige

En enslig mindreårig asylsøker er et barn som søker om asyl i Norge uten å ha med seg foreldre eller andre med foreldreansvar til Norge. I 2015 kom det 5480 enslige mindreårige asylsøkere, i 2016 var det en voldsom nedgang og det kom kun 320 søknader, i løpet av 2017 kom det kun 191 søknader fra denne gruppen.

Det er forskjell på hvem som har ansvaret for omsorgen til barna. Barnevernet har ansvaret for omsorgen for barna under 15 år, mens det er utlendingsmyndighetene som har ansvaret for barna over 15 år, og de bor på egne mottak. Barneombudet har vært veldig kritisk til dette, og mener det er diskriminerende, fordi barnevernet har ansvaret for alle barn i Norge frem til de fyller 18 år.

Mange barn kommer uten identifikasjonspapirer, og det er i noen tilfeller nødvendig med en alderstest for å fastslå hvor gamle de er. Disse testene er svært usikre og mange leger har advart mot at det er for store feilmarginer. En gruppe søkere vant frem i tingretten med at alderstestene har gitt galt resultat, saken er anket. På grun av usikkerheten ble det nasjonale ansvaret er overført til Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, og det er innført et verktøy (bioalder) for å fastslå alderen.

Midlertidig opphold

I 2009 ble det innført en ordning hvor enslige mindreårige asylsøkere som har fylt 16 år når de kommer til Norge, og som ikke har annet grunnlag for opphold enn at barnet er uten forsvarlig omsorg ved retur, får midlertidig oppholdstillatelse som varer til de er 18 år. Frem til nå har det kun vært et lite antall barn som har fått en slik midlertidig tillatelse, men det siste året har antallet eksplodert. Ordningen har blitt kraftig kritisert og er beskrevet som psykisk tortur for barn. Det har vært tilfeller av selvmordsforsøk og flere barn har forsvunnet fra mottakene.

SV vil:

  • Fjerne ordningen med midlertidig opphold. Dersom barn ikke har omsorgspersoner så har de krav på beskyttelse og skal få opphold ut fra den statusen.
  • At barnevernet må ta ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere, også de over 15 år. Alle barn, også alle enslige mindreårige asylsøkere, skal ha rett på samme omsorg fra barnevernet som norske barn.
  • At fram til barnevernet tar over omsorgen må omfanget tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere være lovfestet. Det er store forskjeller i tilbudet, og dette kan være en salderingspost for kommersielle asylmottaksdrivere.
  • Erstatte dagens alderstest. SV mener testen må erstattes av en helhetsvurdering hvor det legges vekt på vurderingen til de ansatte og de profesjonelle som har vært i kontakt med personen.

 

Les også: Asyl, Flyktningkrisen

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter