Asyl

Asyl betyr et ukrenkelig fristed. En asylsøker er en person som kommer seg til et land og søker asyl etter ankomst. I Norge gis asyl til personer som defineres som flyktninger ifølge Flyktningkonvensjonen av 1951, og de som står i fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending.

Antallet som søker asyl i Norge har variert. I 2015 kom det 31 150 asylsøkere, mens det i 2018 bare var 2655 personer som søkte asyl. Det er litt lavere enn i 2016 og 2017 hvor det var rundt 3000 hvert år. I 2019 søkte 2305 personer om asyl i Norge

Retten til å søke asyl er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettighetene. SV mener at de som kommer til Norge og søker om asyl, skal få en human, rettssikker, individuell og rask behandling av sin søknad. De som ikke har krav på beskyttelse, skal returnere raskt. Vi skal føre en asylpolitikk som skal være solidarisk, sikre folks rettssikkerhet og som følger prinsippene i menneskerettighetskonvensjonene. Da er det viktig at vi ikke uthuler reglene ved å returnere folk til farlige områder, og det er viktig at alle land tar et likt ansvar for å sørge for et forpliktende asyl-system.

SV vil: