Integrering

Alle som bor i Norge skal ha mulighet til å leve gode og selvstendige liv, også de som har innvandret eller flyktet hit. I hovedsak går integreringen bra, noe vi ser ved at mange unge med innvandrerbakgrunn lykkes i utdanning og arbeidsliv. Samtidig er det utfordringer. Vi må øke innvandrerkvinners deltakelse i arbeidslivet, styrke norskopplæringen og ta utfordringer med æreskultur på alvor. Rasisme og fremmedfiendtlighet må bekjempes samtidig.

Samfunnet må samtidig satse tungt på integrering gjennom språkopplæring og arbeid, og det må sørges for ressurser til å følge opp de kravene som vi stiller. Vi må bekjempe fattigdom og sikre ordentlige og trygge boforhold. Det er ingen som blir integrert av å ha barn som vokser opp i fattigdom. Inkludering av innvandrere må starte fra dag én, med god norskopplæring og mulighet til deltagelse i arbeid- og samfunnsliv. SV vil kjempe mot en stadig økende tendens til mer midlertidig opphold og manglende respekt for retten til familieliv. Vi må tette gapet mellom hva arbeidslivet krever, og hva folk kan.

SV vil: