Barn på flukt

Me har eit særleg ansvar for å gi tryggleik til barn på flukt. Søknader som involverer barn, må prioriterast. Barn som søkjer asyl åleine er ei spesielt sårbar gruppe og har difor eit spesielt behov for beskyttelse og omsorg. SV meiner at barnevernet bør ha ansvar for alle einslege mindreårige asylsøkarar, for å sikre at alle barn får den omsorgen, tryggleiken og barnefaglege oppfølginga dei har krav på. Barn kan aldri stillast til ansvar for foreldra sine handlingar. Barnet sitt beste må gå foran innvandringspolitiske omsyn. 

SV vil: