Skatter og avgifter

Skatter og avgifter omfordeler samfunnets ressurser slik at vi kan satse på fellesgoder som skoler, sykehus, veier, jernbane, forsvar, og alle andre oppgaver som vi finansierer i fellesskap. Skattesystemet fungerer omfordelende fordi de med høyest inntekt og formue betaler en større andel av sin inntekt i skatt (et såkalt progressivt skattesystem). Skattesystemet sikrer et sikkerhetsnett av universelle og rimelige velferdstjenester til alle, som folk ellers måtte betalt i dyre dommer for selv. I tillegg bruker vi avgiftssystemet for å skattlegge det som medfører kostnader for samfunnet, som forurensing.

SV foreslår å legge om skattepolitikken for å sikre bedre fordeling og redusere klimagassutslippene. Norge er fortsatt et land med relativt små forskjeller, men ulikheten øker. De 10 prosent rikeste husholdningene i Norge eier over halvparten av all nettoformue, og mer enn to tredjedeler av Norges rikeste personer er arvinger. Vi foreslår å senke skatten på lave og vanlige inntekter og øke skatten på formue, arv, eiendom, grunnrente og høye inntekter. Dette vil gi en mer rettferdig skattepolitikk og mindre forskjeller.

Høyresiden påstår at kutt i skatt på formue fører til at det skapes flere arbeidsplasser, men har aldri klart å dokumentere dette. Skattekutt til de rikeste betyr at alle andre må betale mer skatt. For å sikre gode helsetjenester fremover må skatteinntektene øke, og da må de rikeste bidra mer.

Bolig skal være noe man bor i, ikke noe man spekulerer i. Boligprisgaloppen påfører folk store utgifter, ekskluderer de som ikke kommer seg inn på boligmarkedet, og skaper økonomiske forskjeller. Skattepolitikken er viktig for hvordan boligmarkedet fungerer. Ved å gjøre noe med dette vil flere kunne eie sitt eget hjem til priser det går an å leve med. SV foreslår høyere skatt på særlig de dyreste boligene.

SV foreslår også å gjøre forurensing dyrere gjennom økte miljøavgifter. Inntektene fra miljøavgiftene bør betales ut igjen til folk i form av en grønn folkebonus. Slik kan vi sikre at klimapolitikken er rettferdig.

SV vil: