Økonomisk politikk

Den økonomiske politikken skal sørge for høy sysselsetting og verdiskaping, grønn omstilling og rettferdig fordeling. Den økonomiske politikken griper inn i de fleste områder i samfunnet. Den skal sørge for en effektiv, rettferdig og bærekraftig bruk av samfunnets og naturens ressurser. Den skal legge til rette for at alle har muligheter til å delta i samfunnet, uavhengig av bakgrunn, og sikre at våre etterkommere kan leve gode liv med et sunt miljø og levende natur.

SV er for en rettferdig finanspolitikk som omfordeler ressurser fra de rikeste til vanlige husholdninger gjennom skattesystemet, og en aktiv finanspolitikk som skaper etterspørsel og jobber i nedgangstid og målrettet demper aktivitetspresset i oppgangstid. En omfordelende skattepolitikk er også nødvendig for å skape rom for en sterkere offentlig velferd i årene som kommer. SV mener skatte- og avgiftssystemet må stimulere mer til grønne investeringer i ny eksportindustri og bruk av fornybar energi fremfor fossile investeringer og fossil energi.

For å få til grønn omstilling av økonomien må ressursene våre styres i riktig retning. Offentlige støtteordninger for næringslivet må vris i grønn retning, finansmarkedene må reguleres i lys av klimarisiko og i tråd med klimamålene, og sentralbanken (Norges Bank) må få grønn omstilling som del av sitt mandat.

Økende ulikheter er grunnleggende urettferdig, men fører også til at økonomien som helhet fungerer dårligere. Blant annet har OECD pekt på at økt ulikhet fører til dårligere økonomisk vekst. En politikk for små forskjeller er derfor også en effektiv økonomisk politikk.

Emner