Klima

Klimatoppmøtet i Paris gav verda klar beskjed: Me må kutte utsleppa våre no for å kjempe mot farlege klimaendringar. Klimakrisa er urettferdig. Det er dei rikaste, både i Noreg og i verda, som forureinar mest, medan dei fattige landa blir hardast råka av klimaendringane sjølv om dei har gjort minst for å forårsaka dei. Når temperaturen aukar, får me enda meir ekstremvêr, styrtregn og flaum. Noreg har nesten dobbelt så høge klimagassutslepp per person som det Sverige har. Og sjølv om norske utslepp no går noko ned, så er ikkje nedgangen stor nok til at Noreg klarte å nå Stortingets klimamål for 2020. SV ønskjer at Noreg skal kutte utsleppa fram mot 2030 med 70 %. Innan 2040 skal Noreg ha null eller negative utslepp.

Nøkkelen til store kutt i klimagassutsleppene er å redusere energiforbruket og erstatte fossil med fornybar energi i alle delar av samfunnet, og samtidig ta vare på naturens evne til å binde karbon. Difor treng me ein plan for å kutte klimagassutsleppa og samtidig sikre eit rettferdig grønt skifte.

SV sine forslag: