Klima

Me må kutte utsleppa våre no for å kjempe mot farlege klimaendringar. Klimakrisa er urettferdig. Det er dei rikaste, både i Noreg og i verda, som forureinar mest, medan dei fattige landa blir hardast råka av klimaendringane sjølv om dei har gjort minst for å forårsaka dei. Vi ser allereie konsekvensane av klimaendringane med meir flaum, tørke og ekstremvær.

Noreg har nesten dobbelt så høge klimagassutslepp per person som det Sverige har. Og sjølv om norske utslepp no går noko ned, så er ikkje nedgangen stor nok til at Noreg klarte å nå Stortingets klimamål for 2020. SV ønskjer at Noreg skal kutte utsleppa fram mot 2030 med 70 %. Innan 2040 skal Noreg ha nær null eller negative utslepp.

Nøkkelen til store kutt i klimagassutsleppene er å redusere energiforbruket og erstatte fossil med fornybar energi i alle delar av samfunnet, og samtidig ta vare på naturens evne til å binde karbon. Dette er ei omfattande oppgåve, derfor er det viktig at det utarbeides et klimabudsjett for heile samfunnet og bruk av statsbudsjettet slik at samfunnet kan styras mot klimamålet. SV har eit klimabudsjett i vårt alternative statsbudsjett for å vise hvordan det er mulig å nå 70 % kutt innen 2030, men dette blir vanskeligere for kvart år som går. Vi treng ein reell plan for å kutte klimagassutslippene og samtidig sikre eit rettferdig grønt skifte.

SV sine forslag: