Grønn omstilling

Noreg treng ei omstilling til eit grønnare, tryggare næringsliv. Dei farlege klimaendringane viser oss at me må legge om frå å lene oss tungt på olja, som gir store klimautslepp, til andre næringar med lågare utslepp. Ved å skape eit meir mangfaldig næringsliv, bygd på våre fortrinn – som god tilgang på naturressursar, solid fagkunnskap og små forskjellar, kan me trygge fleire arbeidsplassar for framtida .I dag skjer endringane i næringslivet fort, mellom anna innanfor fornybar energi og digitalisering. SV vil føre ein aktiv næringspolitikk som rustar oss best mogleg for dei endringane.

SV vil: