Fredspolitikk

Norge har i de siste tiårene deltatt i flere katastrofale kriger. Lærdommene fra Irak, Afghanistan og Libya viser at krigsinnsatsen har vært en mislykket strategi for å bringe fred. SV ønsker derfor en aktiv fredspolitikk. Vi ønsker et forbud mot atomvåpen, vi ønsker å avslutte norsk deltagelse i NATO-ledede kriger og vi jobber for at Norge skal bli en fredsnasjon, ikke bare i ord, men i handling. Norsk innsats i internasjonale væpnede konflikter skal være sivil innsats og humanitær bistand, og eventuell deltakelse i fredsbevarende operasjoner i FN-regi.

I dag er Norges utenrikspolitikk i stor grad formet av hva NATO og USA ønsker at vi skal gjøre. Et ekspertutvalg som evaluerte norsk innsats i Afghanistan konkluderte med at Norge mislykkes i å bidra til en positiv utvikling i Afghanistan, men kun lykkes i å ha et bedre forhold til USA. Vi kan ikke lenger delta i kriger for å pleie våre allianser, når konsekvensene for de landene vi kriger i et katastrofale.

SV vil: