Forsvar

Norge må ha evne til i større grad å hevde suverenitet og ta hånd om kriser selv. SV ønsker et sterkt nasjonalt forsvar med balanse mellom forsvarsgreinene. Innkjøp av kampfly og uvettige effektiviseringskrav har bidratt til å svekke denne balansen.

Et tydelig nasjonalt norsk nærvær i våre hav- luft- og landområder kan bidra til lavere spenning mellom stormaktene i nord. Samtidig som det norske forsvaret skal styrkes vil SV derfor holde fast på vårt nei til amerikanske baser i Norge, og til baseavtalen som ble inngått med USA i 2021. Også Norges øvrige selvpålagte restriksjoner, som ingen atomvåpen på norsk jord, må opprettholdes.

SV vil ha en styrket landmakt basert på fleksible enheter med tilstedeværelse i hele landet. Vi er avhengige av et sterkt sjøforsvar som både kan håndtere trusselsituasjoner, sørge for beredskap og hevde norsk suverenitet i en tid der havområdene våre i større grad blir en del av en farlig stormaktsrivalisering. Vi må øke både Kystvaktas og Marinens seilingsdøgn i nord. 

Norges forsvarsevne mot hybrid krigføring og digitale angrep må styrkes, både sivilt og militært. Cyberforsvaret må styrkes, forsvaret må selv drifte og vedlikeholde sine IKTsystemer, og Forsvarets data må lagres i statlig regi. Norge trenger en lov om kritisk digital infrastruktur.

Sikkerhet er mer enn militært forsvar. Norge må ha en god totalberedskap og styrke egen selvforsyningsgrad og beredskapslagring. Det betyr økt produksjon og lagring av mat, fôr, medisiner og medisinsk utstyr, samt sikring av energiforsyning, vannforsyning og annen kritisk infrastruktur. Et aktivt landbruk i hele landet, som sikrer selvforsyning og bosetning, er en vesentlig del av vår sikkerhet. Tillit og sterke fellesskap er også en del av vår beredskap, derfor er åpenhet om sikkerhetspolitiske dilemma og beredskapsspørsmål viktig.

SV vil: