Alliansepolitikk

SVs mål er en europeisk og nordisk sikkerhetsordning som er uavhengig av USA. Det kan skje gjennom en etablering av et nytt sikkerhetspolitisk fellesskap når den politiske situasjonen i Europa gjør det mulig, eller gjennom at NATO forandres og tyngdepunktet forskyves til Europa. Et nordisk forsvarssamarbeid vil samtidig være det beste fundamentet for norsk alliansepolitikk. Slik endring må trolig skje gradvis og kollektivt. SV vil derfor arbeide for dette, framfor en norsk utmelding av NATO.

Norge må gå inn for at NATO skal være en ren forsvarsallianse, og opptre uavhengig av USA i alliansen. Særlig vil SV legge vekt på at (i) out of area-konseptet avvikles, (ii) atomvåpenstrategien legges bort, og (iii) NATO ikke skal involvere seg politisk på USAs vegne i konflikter i andre deler av verden, for eksempel ved å blandes inn i den spente situasjonen i Øst-Asia.

Det er dypt problematisk at NATO har medlemsland som selv styres av autoritære regimer. Dette gir autoritære ledere vetomakt over norsk og europeisk sikkerhetspolitikk. Norge må stå opp mot Tyrkias forsøk på å bruke Nato-medlemskapet til å unndra seg kritikk av sine overgrep mot den kurdiske befolkningen og til å drive utpressing mot andre medlemsland.


Norsk avhengighet av USA må reduseres raskt. Europa må regne med å ta ansvar for egen sikkerhet i framtiden. Den politiske utviklingen i USA gjør også at amerikanske sikkerhetsgarantier i enda mindre grad kan tas for gitt. Norsk forsvarsplanlegging og alliansepolitikk må ta høyde for dette.

SV vil: