Demokrati

SV mener at folkestyret må videreutvikles for å sikre større deltakelse. Flere må få mulighet til å stemme ved valg, og folk må ha større muligheter til å påvirke hvilke saker som behandles politisk. Flere beslutninger må tas lokalt og på arenaer med folkelig involvering, som deltakende budsjettering. SV mener at folk skal være representert av politikere som gjenspeiler befolkningen, og jobber for økt mangfold blant politikere. Vi jobber for et likestilt folkestyre der det er like naturlig å se kvinner som menn i maktposisjoner, og der kjønnsfordelingen i kommunestyrer, fylkesting og regjering er balansert.

SV vil: