EU, EØS, EFTA og europeisk samarbeid

SV vil forsvare norsk demokrati og nasjonal selvråderett. SV ønsker samtidig et sterkt og nært samarbeid med europeiske land som beskytter freden, sikrer økonomisk og sosial trygghet for alle, ivaretar natur og klima, og som bidrar til internasjonal fred og solidaritet.

Vi mener at det europeiske samarbeidet skal være demokratisk. Alle beslutninger må tas så nært folk som mulig, og alle innbyggere må gis mulighet til å ha innflytelse over sin egen hverdag. EU er ikke et samarbeid mellom likeverdige stater, men en overstatlig økonomisk og politisk union, der stadig mer makt flyttes til overstatlige organ utenfor demokratisk kontroll. Derfor sier SV nei til norsk medlemskap i Den europeiske unionen (EU).

SV mener at EØS-avtalen bør erstattes med en bred handels- og samarbeidsavtale med EU, som sikrer både gode handelsbetingelser og grunnleggende demokratisk påvirkning og kontroll. Så lenge EØS-avtalen består, må reservasjonsretten tas aktivt i bruk av norske myndigheter. Særlig viktig er det å hindre at EU-domstolens mange kjennelser om avregulering av arbeidsmarkedet får effekt i Norge.

Som EØS-land er Norge en del av frihandelsblokken EFTA sammen med Sveits, Liechtenstein og Island. Gjennom EFTA-samarbeidet forhandler Norge frem avtaler som undergraver arbeidstakeres rettigheter, urfolks rettigheter, småbønder, arbeidet mot klimaendringer og naturødeleggelse. SV mener vi skal ha handelsavtaler med andre land, men at det ikke skal gå på bekostning av lands handlingsrom til å gjennomføre egen politikk for befolkningens beste og ivaretakelse av miljøet.

SV vil

Emner