Ekstremisme og terrorisme

Som mange andre land har Norge blitt utsatt for terror, og ifølge myndighetene øker faren for terrorisme. De nye truslene krever nye svar og en styrking av sikkerhetstjenestene. I tillegg må vi bekjempe ekstremisme gjennom å skape et samfunn med plass til alle. Det er viktig å huske at massiv overvåkning ikke hindrer all terror, og kan bidra til at utsatte grupper opplever mistenkeliggjøring og trakassering. Innbyggerne skal ikke fratas grunnleggende friheter i kampen mot terror.

Norge har et folkerettslig, humanitært og moralsk ansvar for barn av norske borgere som er i en vanskelig situasjon. Barn av foreldre med antatt IS-tilknytning lever isolert sammen med sine mødre i interneringsleirene under svært krevende forhold, uten tilgang til tilstrekkelige helsetjenester, beskyttelse mot overgrep, trygghet og omsorg, lek og læring. Det begås altså en rekke brudd på deres grunnleggende rettigheter. Barna er norske, de er uskyldige og Norge har et ansvar for å beskytte dem.

SV mener at alle norske barn må hentes hjem til Norge. Individuelle vurderinger av hva som er til barnets beste, må ligge til grunn når Norge gir bistand til barna, og det vil kunne bety at det beste for barna er å bli hentet til Norge sammen med sine mødre. Da er det også mulighet til å straffeforfølge mødrene. Om ikke mødrene ber om konsulær bistand bør norske myndigheter tilby dem slik hjelp.

SV vil:

Emner