Barnetrygd

Flere og flere barn vokser opp i familier med dårlig råd i Norge. Tall fra 2019, året før pandemien inntraff, viser at 115 000 barn lever i familier med vedvarende lavinntekt. Det har vært en total økning på 31.600 barn siden Erna Solberg kom til makten i 2013. Da var tallet 83.400 barn. Tallene øker både i andel og antall.  

SV vil styrke barnetrygden for å redusere forskjellene og bekjempe fattigdom. Særlig enslige forsørgere, de med små barn og de med mange barn har høy risiko for fattigdom. Ved å øke barnetrygden for alle, men samtidig målrette den mot utsatte grupper, vil færre barn vokse opp i fattigdom.

I mange kommuner regnes barnetrygd som en del av inntektsgrunnlaget for beregning av sosialhjelp. Dette gjør at barnetrygden ofte avkortes for dem som trenger den aller mest. SV jobber derfor for at barnetrygden skal holdes utenfor beregning av sosialhjelp.

SV vil sikre at barnetrygden forblir en universell ordning. Velferdsordninger er best når de omfatter alle. En universell barnetrygd er ubyråkratisk, blant annet ved at man slipper søknadsskjemaer. Behovsprøvde ordninger gjør det derimot vanskeligere å komme ut av fattigdom, fordi man mister velferdsordninger dersom man tjener mer.

SV vil:

Emner