Barn i fattige familer

I dag vokser altfor mange barn opp i familier med dårlig råd. Tall fra 2023 viser at 110 000 barn lever i fattige familier, eller det vi kaller vedvarende lavinntekt. Det er for mange.

SV har mange tiltak for å gjøre det bedre for barn som bor i fattige familier, som å gjøre barnehage og SFO billigere, sikre at alle mulighet til å delta på fritidsaktiviteter og sørge for at foreldre får nødvendig hjelp til å få jobb og hjelp med økonomien. Den mest effektive måten å hjelpe barn i fattige familier er gjennom å øke barnetrygden. Derfor har SV priortiert å forhandle fram en økning i barnetrygden.

Likestille og øke barnetrygden

Høyreregjeringen innførte at barn over 6 år skulle ha lavere satser på barnetrygden enn eldre barn. Det er SV uenig i. Derfor jobber SV for å tettet gapet med de ulike satsene, og har innført en økning på 5000 kroner i året per barn over 6 år. SV har også gjennom statsbudsjettet sikret gratis SFO og billigere barnehage. For en familie med to barn i SFO har dette betydd en innsparing på 50 000 kroner i året.

De første to årene er viktige for barns oppvekst. Derfor jobber SV for at alle foreldre skal få et minimumsbeløp ved fødsel som er betydelig høyere enn det de får i dag. SV mener også at det må innføres nasjonale program for oppfølging av nye familier. Det er et tilbud som skal være frivillig, og innebære tett og jevnlig oppfølging av fagfolk.

SV vil: