Familievennlig arbeidsliv

For at arbeidslivet skal bli mer familievennlig, må vi styrke satsinga på likestilling i arbeidslivet. Kvinner, og særlig de med kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. Denne skjevheten bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller, og begrenser kvinners og menns valgfrihet ikke bare i arbeidsmarkedet, men også i familieliv og utdanning.

Rett til heltid, likelønn og en familiepolitikk som legger opp til at menn tar mer ansvar hjemme er en del av kampen mot forskjells-Norge. For å skjerme familiene fra arbeidslivets inngrep i fritiden, må vi sikre trygge arbeidstidsordninger, og verne om normalarbeidsdagen. Av samme grunn ønsker vi søndag som en felles fridag, for å ha minst én felles dag i uka som normalt ikke er arbeidsdag. Vi ønsker også å sette i gang langsiktige forsøk med kortere arbeidstid.

SV vil:

Emner