Asyl og innvandring

Det er rekordmange mennesker på flukt i verden. Få asylsøkere kommer til Norge. Det er nærområdene som tar imot flest flyktninger, og som har den største belastningen. Det er nødvendig at land i nærområdene, slik som Tyrkia, Libanon, Jordan og Uganda, gis støtte og avlastning ved at det hentes ut flere kvoteflyktninger.

Antallet som søker asyl i Norge har variert. I 2015 kom det 31 150 asylsøkere, mens det i 2019 bare var 2305 personer som søkte asyl. I 2020 var det bare 1386 som søkte om asyl i Norge, blant annet som følge av pandemien. 

Retten til å søke asyl er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Asylretten er under stadig press. SV mener at Norge skal føre en solidarisk, rettferdig og human asyl- og flyktningpolitikk, som følger FNs anbefalinger. De som kommer til Norge og søker om asyl, skal få en human, rettssikker, individuell og rask behandling av sin søknad. De som ikke har krav på beskyttelse, skal returnere raskt, på en så verdig måte som mulig. Det skal ikke åpnes for å sende asylsøkere som har søkt om beskyttelse i Norge til tredjeland utenfor EU for behandling av asylsøknaden. 

Norge må stå i front for å fremme et internasjonalt samarbeid som møter de humanitære behovene, fremmer asylretten og motvirker de grunnleggende årsakene til at folk blir drevet på flukt. Vi må støtte felleseuropeiske initiativ for å avlaste land som opplever høye ankomster av asylsøkere og bidra til et solidarisk, forpliktende og permanent kvotesystem i Europa, som ivaretar asylsøkeres rettssikkerhet og grunnleggende rettigheter.  

Norge skal i 2021 ta imot 3 000 kvoteflyktninger. SV mener dette er for lite når vi vet hvor stort behovet er. Vi har derfor foreslått at Norge årlig skal ta imot 5000 de siste årene, som er i tråd med det UNHCR har bedt oss om. 

SV vil kjempe mot en stadig økende tendens til mer midlertidig opphold og manglende respekt for retten til familieliv.  

SV vil:

Les mer om noen av SVs forslag på stortinget: