Asyl og innvandring

Retten til å søke asyl er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Asylretten er under stadig press. SV mener at Norge skal føre en solidarisk, rettferdig og human asyl- og flyktningpolitikk, som følger FNs anbefalinger. De som kommer til Norge og søker om asyl, skal få en human, rettssikker, individuell og rask behandling av sin søknad. De som ikke har krav på beskyttelse, skal returnere raskt, på en så verdig måte som mulig. Det skal ikke åpnes for å sende asylsøkere som har søkt om beskyttelse i Norge til tredjeland utenfor EU for behandling av asylsøknaden. 

Norge må stå i front for å fremme et internasjonalt samarbeid som møter de humanitære behovene, fremmer asylretten og motvirker de grunnleggende årsakene til at folk blir drevet på flukt. Vi må støtte felleseuropeiske initiativ for å avlaste land som opplever høye ankomster av asylsøkere og bidra til et solidarisk, forpliktende og permanent kvotesystem i Europa, som ivaretar asylsøkeres rettssikkerhet og grunnleggende rettigheter.  SV vil kjempe mot en stadig økende tendens til mer midlertidig opphold og manglende respekt for retten til familieliv.  

Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina har ført til millioner av mennesker på flukt, internt og over landegrensene. SV støtter å gi de ukrainske flyktningene kollektivt midlertidig opphold, og mener Norge må bidra til å avlaste nabolandene rundt Ukraina med å ta imot særlig sårbare flyktninger. Mottak av flyktningene skal ikke føre til reduksjon i antall kvoteflyktninger Norge tar i mot fra andre deler av verden, og SV mener at flyktningutgifter i Norge ikke skal tas av bistandsbudsjettet.

SV vil:

Les mer om noen av SVs forslag på stortinget: