Barnetrygd

I overkant av hvert tiende barn i Norge, 105 500 barn, lever i familier med lavinntekt i 2017 (siste tilgjengelige tall per april 2019). Andelen barn i fattige husholdninger har siden 2014 vokst raskere enn andelen fattige i resten av befolkningen, og det er nå en høyere andel med lavinntekt blant barnefamilier enn resten av befolkningen.

Et viktig tiltak mot barnefattigdom er barnetrygd. Den har falt i verdi de siste tyve årene på grunn av at satsene har stått stille. Statistisk sentralbyrå har regnet ut av omtrent 18 000 færre barn ville vokst opp i lavinntektsfamilier i 2014 hvis barnetrygden hadde vært justert opp i tråd med prisveksten siden 1996. Tallet er sannsynligvis høyere i dag.

SV vil styrke barnetrygden for å redusere forskjellene og bekjempe fattigdom. Særlig enslige forsørgere, de med små barn og de med mange barn har høy risiko for fattigdom. Ved å øke barnetrygden for alle, men samtidig målrette den mot utsatte grupper, vil færre barn vokse opp i fattigdom.

Omregnet til dagens verdi utgjorde barnetrygden i 1996 omtrent 17 233 kroner i året for det første barnet. Til sammenligning tilsvarer barnetrygdsatsen 12 648 kroner i året per april 2019. Selv om barnetrygden er langt lavere i dag enn for 20 år siden, er den fortsatt viktig for veldig mange, og særlig dem med lav inntekt. I en tid hvor forskjellene øker er det derfor viktig at vi styrker barnetrygden.

I mange kommuner regnes barnetrygd som en del av inntektsgrunnlaget for beregning av sosialhjelp. Dette gjør at barnetrygden ofte avkortes til dem som trenger den aller mest. SV jobber derfor for at barnetrygden skal holdes utenfor beregning av sosialhjelp.

Det foregår en diskusjon på høyresiden i politikken om at barnetrygden bør behovsprøves. Det vil undergrave hele ordningen fordi: