open menu

Integrering

Innvandring omtales ofte negativt, selv om samfunnet har behov for innvandring for å dekke oppgaver i for eksempel helsevesenet, og de fleste blir en del av samfunnet og bidrar positivt.

Integreringen går i hovedsak bra, noe vi ser ved at mange unge med innvandrerbakgrunn lykkes i utdanning og arbeidsliv. Samtidig er det, og vil det alltid være, utfordringer. Vi må øke innvandrer kvinners deltakelse i arbeidslivet, styrke norskopplæringen og ta utfordringer med æreskultur på alvor. Rasisme og fremmedfiendtlighet må bekjempe samtidig. Samfunnet må satse på integrering gjennom språkopplæring og arbeid, og det må sørges for ressurser til å følge opp kravene som stilles.

SV vil:

  • Styrke språkopplæringen til asylsøkere i mottak, og reversere kuttene i norskopplæringen som regjeringen gjennomførte.
  • Satse på bo-områdene som trenger det og som har høy minoritetsandel, slik som Groruddalssatsningen, for å bedre bomiljø og levekår. Områdesatsningene som eksisterer må styrkes, og utvides til flere områder.
  • Få folk i arbeid. SV vil innføre mentorordninger og andre målrettede ordninger som gir innvandrere hjelp til jobbsøking. Vi vil sikre flere praksisplasser og god oppfølging. Bedriftene skal ikke kunne ha flere praktikanter etter hverandre i samme stilling over lengre tid. Det bør også satses på arbeidstreningstiltak rettet spesifikt mot minoritetskvinner slik som «Jobbsjansen».
  • Arbeide for at kvinner med innvandrerbakgrunn sikres selvstendige rettigheter og tiltak for å få de ut i jobb.
  • Bekjempe sosial kontroll og æreskultur ved å utvide ordningen med minoritetsrådgivere, styrke den flerkulturelle kompetansen i det offentlige og innsatsen mot omskjæring og tvangsekteskap, og styrke kvinneorganisasjoner som arbeider for inkludering av kvinner i jobb og samfunn.
  • Innføre midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere mens de venter på vedtak.
  • Fjerne kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte som skal gi erstatning for de som mangler barnehageplass etter at barnet er fylt ett år.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter