SFO

SV vil ha gratis SFO for alle elever fra 1. til 4 trinn. Gjennom forhandlinger med regjeringen har SV sørget for at det fra skolestart 2024 blir gratis halvdagsplass i SFO for alle elever i 1. til 3. trinn i Norge. Slik sikrer vi at alle barn kan være med på leken, og familier over hele landet sparer store summer. Vi står med andre ord midt i utrullingen av en SFO-reform. Og dette er bare starten. Selvfølgelig skal SFO bli gratis for resten av barnetrinnene, helt til og med fjerdeklasse. Vi skal fortsette å bruke SVs nøkkelrolle på Stortinget til å kjempe fram gratis SFO – trinn for trinn, år for år, gjennom hele stortingsperioden. Målet er at SFO-tilbudet i sin helhet blir helt gratis, også fulltidsplass. 

SV i Stavanger og Oslo viste vei. De rødgrønne byrådene var tidlig ute og innførte gratis kjernetid for noen trinn. Resultatet er tydelig. På flere av Osloskolene økte deltagelsen med 30-40 prosent i årene etter innføring av gratis SFO. På noen skoler gikk deltakelsen i taket, fra 60 prosent til 96 prosent deltagelse. Det viser at pris har mye å si for deltakelse, og at tiltaket virker. Det er rett og slett veldig treffsikkert å inkludere alle.

Med gratis SFO åpner det seg et hav av muligheter. Når alle får delta, blir det riktig å bruke større ressurser på et bedre tilbud. Da blir SFO i mye større grad en del av skoledagen, og skolene ser mer på for eksempel bemanningen også før og etter skoletid. Derfor blir ikke bare neste steg i denne store velferdsreformen å utvide gratistilbudet trinn for trinn. Det blir også forbedre innholdet. I dag er det store forskjeller ikke bare i pris, men også i innhold mellom kommuner og mellom de ulike SFO-ene.

SV ønsker at SFO skal være mye mer enn et oppholdssted for barna mens foreldrene er på jobb. I samarbeid med lokalt kulturliv, frivillighet og Kulturskole har vi mange fine eksempler på at SFO kan være en inkluderende arena, slik at alle barn får tilgang på de samme fritidsaktivitetene. Vi vet at det å utvikle sosiale ferdigheter og det å delta i kulturliv og idrett er viktig for barn.

I SFO er ansattes kompetanse den viktigste kvalitetsfaktoren, og SV mener derfor at det må satses systematisk på kvalitetsutvikling for ansatte i SFO. For å sikre et godt tilbud er det viktig med nok voksne som er trygge i sin rolle. Det er vedtatt en rammeplan for SFO som skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter. Hvis vi utvikler tilbudet videre med mer kompetanse, økt bemanning og flere aktiviteter, kan SFO bli et enda viktigere bidrag til at barna våre skal lykkes og trives i hverdagen. Gratis SFO vil bidra til å utjevne forskjeller, og la alle barn få delta i felleskapet, utvikle sosiale ferdigheter og være med på meningsfulle fritidsaktiviteter. Det vil bidra både til å redusere ulikhet, og til å gjøre skoledagen bedre, for alle barn.

Kvinne som sitter på monolitt og strekker hånden mot rosa sirkel over. illustrasjon

SV vil: