Oljefrie områder

Vi har allerede funnet mer fossil energi enn det klimaet tåler. Om verden skal klare å løse klimaproblemene må store deler av verdens fossile ressurser forbli ubrukt. Norge har høye utslipp per person og har allerede tjent mye penger på oljevirksomheten, og vi har en naturkrise hvor mer og mer sårbare natur blir bygget ut. Derfor må våre mest sårbare og verdifulle havområde holdes oljefrie.

SV vil sikre at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, den miljøfaglige iskantsonen, Trænarevet, polarfronten , Skagerrak, Iverryggen og Jan Mayen, blir varige petroleumsfrie områder.

Lofoten, Vesterålen og Senja 

Natur- og fiskeressursene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unike og sårbare. I dag er det over 6500 arbeidsplasser innenfor fiskeri og reiselivsnæring i Lofoten, Vesterålen og Senja som vil bli påvirket av oljeboring her. Dette er om lag seks ganger så mye som oljeboring i området, i beste fall, vil kunne skape av arbeidsplasser.

Til Lofoten vandrer torsken vår, verdens siste store torskebestand, for å gyte. Også mange andre av de kommersielle fiskeslagene som vi fisker i Norskehavet og Barentshavet, er avhengig av området i sine mest kritiske livsfaser.

70 prosent av fisken vi tar opp i Norskehavet og Barentshavet passerer Lofoten, Vesterålen og Senja som fiskeegg og fiskelarver. På Møreblokkene gyter vårgytende sild. Den største skaden på både fiskeri og natur i disse områdene, ville oppstå om man fikk en ukontrollert utblåsing fra en oljeplattform. Mest sannsynlig vil det gjøre at oljesøl når land i løpet av få dager. Simuleringer viser at havstrømmene i området vil frakte oljesølet nordover hele veien opp til Nordkapp og Barentshavet.

Iskantsonen

Iskantsonen er et svært rikt naturområde i Arktis som er en overgangssone mellom åpent hav og is. Iskantsonen er det viktigste området for liv i Arktis. Her foregår det en enorm biologisk produksjon av dyre- og planteplankton som et stort utvalg av arter er avhengige av for å finne mat. Flere av disse artene er nøkkelarter for resten av livet i havet.

Den faglige, vitenskapelige definisjonen av iskantsonen er der hvor det er 0,5 % isfrekvens. Isfrekvens handler om sannsynligheten for hvor mye havis det er i et gitt område i april, den tiden på året da utbredelsen av isen er på sitt største. Havekspertenes anbefaling om at grensen bør defineres på 0,5 prosent isfrekvens er basert på målinger over de siste 30 årene. Likevel har Stortinget vedtatt at iskantsonen er definert som det området hvor det er 15 % isfrekvens, og et område som dermed er lengre nord.

I dette området foregår det stor algeoppblomstring og viktige prosesser for livet i havet. Denne miljøfaglige definisjonen av iskanten kommer imidlertid i konflikt med flere oljeblokker som er tildelt de siste årene. Derfor har den borgerlige regjeringen sammen med Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet gått inn for en annen grense for iskantsonen, nemlig på 15 prosents isfrekvens. Dette er tusenvis av kilometer nord for hva miljøekspertene anbefaler.

SV mener vi bør lytte til miljøekspertene og sørge for å holde hele iskantsonen oljefri.

Trænarevet

Trænarevet ligger like sør for Lofoten og består av omtrent 1500 forskjellige korallrev. Flere av disse korallene er over 7000 år gamle. Trænarevet er også et av verdens største kaldtvannskorallrev. Her finner vi torskens fødestue. Dette område er viktig for både fisk, fugl, koraller og annet marint liv. Dessverre trues alle disse naturverdiene av oljeinteresser som ønsker å lete etter og utvinne olje i dette sårbare og verdifulle havområdet. Et oljesøl her vil i følge Havforskningsinstituttet kunne gjøre like stor skade som et oljesøl i Lofoten. SV vil sørge for at Trænarevet blir oljefritt.

Mørebankane 

Den norske vårgytande silda har hovudområde for gyting utanfor Møre i februar-mars. Millionar av sild gyt enorme mengder egg på eit svært avgrensa geografisk område.  Silda har mykje å seie for økosystema langs kysten, og har historisk sett vore ein svært viktig kommersiell fiskeart for Noreg. Mørebankane er også eit svært viktig gyte- og tidleg oppvekstområde for og sei, nordaust-arktisk torsk, og hyse. Området er viktig som næringsområde for mange arter av sjøfugl, slik som lomvi, lunde og alke. I dette havområdet finn ein også fleire korallrev.

SV vil:

Emner