Høyere utdanning

Universitet og høgskole skal være gratis. SV vil øke studiestøtten, bygge flere studentboliger og styrke studentbarnehagene. Universitets- og høgskolesektoren skal utdanne studenter, produsere ny innsikt og forståelse og være et korrektiv i samfunnsdebatten. Det er positivt om akademisk forskning også bidrar til verdiskapning i næringslivet.

SV har i forhandlinger med regjeringen fått til to historiske økninger av studiestøtta. Høsten 2023 fikk studenter 9022 kroner mer i året. Det er den største økningen i studiestøtta på hele 7 år. Fra og med august 2024 øker vi studiestøtten med hele 10 prosent. Dette utgjør en økning av studiestøtta på nesten 14.000 i året. Disse økningene er viktig, men SV vil arbeide for å øke studiestøtten ytterligere.

De store spørsmålene og utfordringene i vår tid avhenger av ny vitenskapelig innsikt og nye løsninger. SV vil ha faglig sterke forsknings- og utdanningsinstitusjoner med gode rammebetingelser for både ansatte og studenter. Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter må gis økte basisbevilgninger, handlingsrom og tillit. Sektoren må både ivareta forskningsoppdraget og profesjonsutdanningene som før var tillagt høgskolene.

SV ønsker en mangfoldig og desentralisert universitets- og høgskolesektor i hele Norge. Derfor vil SV stoppe videre sentralisering og heller styrke og bevare høgskolene og høgskoleoppdraget i de nye sammenslåtte enhetene. SV ønsker at sammenslåtte høgskoler skal få muligheter til å bli selvstendige igjen dersom ønskelig.

SV vil: