Førdefjorden

Sjødeponi fra gruveindustri er en driftsform som forurenser marine økosystemer, og er derfor blitt ulovlig i stadig flere land. Av verdens 2 500 industrielle gruver er det bare 11 som dumper avfallet i sjø. Fem av dem finner man i Norge.

17. juni 2020 fikk Nordic Mining ved Nordic Rutile AS driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning for gruvedrift på Engebøfjellet i Naustdal kommune, med åpent dagbrudd og hvor kjemikalieholdige restmasser skal dumpes i Førdefjorden. Året før hadde Nussir ASA fått det samme for gruvedrift i Repparfjorden. Begge prosjektene har tidligere – i 2015 og 2016 – fått utslippstillatelser, som begge ble påklaget.

Konsekvensene av et sjødeponi i Førdefjorden er store. Da Miljødirektoratet skulle uttale seg om de rent miljømessige sidene ved prosjektet, frarådet de det. Dumpingen vil utrydde alt liv i deponiområdet, og det er en stor risiko for at den vil forurense resten av fjorden. Førdefjorden er en nasjonal laksefjord og er en av de sunneste fjordene, og samtidig har villaksen nettopp havnet på rødlista. I alle andre sammenhenger vil det å dumpe et lastebillass med kjemikalieholdig steinstøv og slam i en fjord, annethvert minutt i 50 år framover, være utenkelig.

Våren 2022 aksjonerte flere organisasjoner mot at utvinningen skal starte gjennom å lenke seg til anleggsmaskiner.

SV vil: