open menu

Industri

Norge er et land som er rikt på naturressurser og kunnskap. Disse fortrinnene kan brukes til å skape nye, bærekraftige arbeidsplasser og til å utvikle ny klimavennlig teknologi. SV vil føre en aktiv næringspolitikk for å omstille Norge til en grønnere framtid. Klimavennlig industri har i mange år vært et konkurransefortrinn, og dette fortrinnet vil bli stadig viktigere.

SV vil:

  • Gjenreise den aktive næringspolitikken. SV vil gjenreise det aktive statlige eierskapet, og bruke statens eiermakt til å utvikle ny industri, nye arbeidsplasser og bidra til å løse klimaproblemene.
  • Sikre et forutsigbart regime for kraft til prosessindustrien. Norsk prosessindustri skal være verdensledende på klimaløsninger.
  • Etablere et program for nullutslipp fra prosess- og materialindustrien i nært samarbeid med bransjen og de tillitsvalgte.
  • Satse på grønn reindustrialisering, blant annet gjennom etablering av et testsenter for grønn offshore energi og regionale pilottestsentre for industrialisering av ny teknologi, og et fullskala testsenter for offshore energi.
  • Åpne nye dører for norsk industri. Norske eksportordninger skal stimulere til ny anvendelse av norsk teknologi, og søke nye markeder der norsk teknologi og produkter kan komme til anvendelse.
  • Skape nye markeder. Med en aktiv grønn innkjøpspolitikk, teknologidrivende støtteordninger og strenge krav til deponering av avfall, skal norsk miljøvennlig teknologi videreutvikles til eksportnæringer.
  • Styrke skattefunnordningen som gir skattekutt for innovative bedrifter.
  • Satse på verdensrommet. Det offentlige skal bidra til at norsk romindustri skal være en del av de store internasjonale satsingene på verdensrommet, og bidra til målrettet utvikling av økt norsk eksport av romteknologi.
  • Etablere grønne og sikre datasentre med god energiutnyttelse.
  • Redusere utslipp og forbruk i vareproduksjon. SV vil styrke forbrukerrettigheter, støtte omlegging til sirkulære produksjonsprosesser og stille strengere krav til miljømerking av varer.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter