Faglig arbeid


Det finnes ulike måter å drive faglig arbeid på i kommunestyret. Det beste er å få etablert et trepartssamarbeid mellom de ansatte, ledelsen og de folkevalgte som jobber sammen for å gjøre kommunen bedre. Det går også an å ha et samarbeid direkte med Fagforbundet eller andre fagforeninger for å få innspill til jobben dere gjør for SV i kommunestyret. Særlig er dette viktig dersom dere ikke får med flertallet i kommunestyret på et formelt faglig samarbeid.

Trepartssamarbeid

I norsk arbeidsliv er vi kjent med begrepet trepartssamarbeid. Det betyr at myndighetene og partene i arbeidslivet jobber sammen og kommer frem til omforente løsninger på vanskelige problemstillinger.Vi kan godt overføre trepartssamarbeidet til norske kommuner. Trepartssamarbeidet vil da være et samarbeid mellom de folkevalgte, administrasjonen og tillitsvalgte. Det er mange saker man kan samarbeide om. Det foregår til stadighet omstillinger og fornyelser i kommune-Norge. Dette er prosessarbeid der det er viktig at alle parter er inkludert.

Hva?

Trepartssamarbeid er en særegen møteplass der de formelle avtaleparter treffer de folkevalgte i den hensikt å gjøre kommunen til en bedre plass å bo og arbeide i. Samarbeidet rokker selvfølgelig ikke ved rådmannens og politikernes beslutningsmyndighet, men gir beslutningstakerne et bedre beslutningsgrunnlag. Samtidig er det viktig å understreke at lov- og avtaleverket i partsforholdet mellom arbeidsgiver og fagforeningene skal følges.

Hvorfor?


Det ligger store utviklingsmuligheter ved å ta i bruk de ansattes kompetanse og kreativitet på en systematisk måte. Samarbeid og samhandling på tvers av enheter og etater krever helhetstenking og tilrettelegging både politisk og administrativt. Trepartssamarbeidet er en metode som svarer til denne tenkingen og tilretteleggingen.

Ledere som gir de ansatte ansvar, handlingsrom og trygghet får gode resultater. Involvering og myndiggjøring av ansatte øker motivasjonen og nærværet, og det blir færre omkamper og konflikter. Effektiviteten øker og tjenestetilbudet blir bedre.

Når politikerne kommer tettere på virksomhetene, øker forståelsen for både verdiene kommunen rår over og utfordringene knyttet til kravene om forbedringer. Beslutningsgrunnlaget for vanskelige vedtak blir ofte bedre. Å jobbe på denne måten gjør politikerne mer trygge i rollen som ombud for innbyggerne og som arbeidsgivere. Det er verdifull erfaring for lokaldemokratiet i ei tid der mange lokalpolitikere mister gnisten og trekker seg ut av det politiske livet.

Hvordan?


Det første man må gjøre er å lage en kultur for samarbeid: Man må jobbe mot samme mål. For å få dette til må man opparbeide en gjensidig tillit slik at man drar lasset sammen. En annen forutsetning er rolleforståelsen, og at man har gjensidig respekt mellom partene for de ulike rollene. Man kan være uenig på sak uten at det river samarbeid i filler. Eks lokalt lønnsoppgjør. En tredje forutsetning er at trepartssamarbeidet er forankret hos partene. Partsarbeidet skal ikke være en politisk kampsak i kommunen som splitter det politiske miljøet. Medlemmene i fagforeningene må gi støtte til sin tillitsvalgt, og administrasjonen må ha støtte i ledergruppa. Det er ikke nok at deltakerne i styringsgruppa synes dette er en god ide. For å få til et samarbeid må det være tid til formelle og uformelle møter, og partene må prioritere oppmøte. Stadig utskiftninger av folk i gruppa skaper ikke kontinuitet. Det tar tid å opparbeide tillit og resultatene kommer ikke med en gang. Resultat kommer som følge av rett fokus.

Direkte samarbeid mellom SV og fagforeninger

Faglig politisk arbeid i kommunen trenger ikke være avhengig av en part som ikke vil. SV kan ta initiativ til et samarbeid direkte med Fagforbundet og/eller andre forbund som et godt alternativ eller supplement til et trepartssamarbeid.

Som politiker i SV kan du ta kontakt med tillitsvalgte i kommunen. Lag en avtale med dem på saker der dere har noen felles politiske mål. Dette kan for eksempel være:

Dere bør i dette samarbeidet ha jevnlige møter, gjerne 4-6 ganger i året. Saker som dere bør ha på dagsorden er saker som skal opp i kommunestyret – spesielt gjelder dette budsjettet. Som politikere vil dere på en slik måte få viktig informasjon om hvordan de ansatte ser på budsjettsituasjonen. Sammen kan dere evt lage alternativer til budsjett med SV profil.

Faglig samarbeid i valgkampen

De fleste fagforeninger driver egen valgkamp, særlig på arbeidslivsrelaterte spørsmål. Som lokalpolitiker er det viktig å vise interesse for fagbevegelsens krav i valgkamper, og å diskutere våre egne standpunkter med dem.

Når dere skal skrive lokalprogram er det viktig å be om innspill fra lokale fagforeninger, både i forkant og underveis i prosessen. Vi har felles målgrupper med fagbevegelsen, og det er derfor viktig å være tilstede på arrangementeri regi av fagforbund. Her kan man treffe på mange potensielle velgere og sympatisører.Ta også gjerne kontakt med fagforeninger for å arrangere arbeidsplassbesøk i løpet av valgkampen,hvor dere får muligheten til å lære mer om arbeidsplasser og næringsliv i egen kommune, samtidig som dere møter velgere. Arbeidsplassbesøk er også en god måte å holde kontakt med fagbevegelsen på utenom valgkamp.

Faglig arbeid er morsomt

Å sette seg mål er viktig. Disse målene når vi best ved at flere jobber sammen. Å bli sett, hørt og verdsatt er grunnleggende for alle mennesker, ikke minst i arbeidslivet. Myndiggjorte medarbeidere er ansatte som får, og griper, ansvaret for å videreutvikle arbeidsoppgavene sine. Da kreves det at de ansatte og deres tillitsvalgte ses på som likeverdige og verdifulle parter. Da må man investere i å bygge gode relasjoner slik som f.eks. felles medarbeiderkurs for alle ansatte, der også politikerne deltar. Når hele organisasjonen trekker i samme retning får vi gode resultater. De fleste kommuner må spare penger. Det er ofte de ansatte som vet hvor kuttene smerter minst. Men det fordrer at de ansatte har et klart bilde av kommunens økonomi, og at det gis mulighet til å komme med løsningsforslag. Samarbeid gir alle muligheter til det.