Tillitsreform i skolen

En inkluderende fellesskole skal bidra til at alle elever lærer mer, trives på skolen og mestrer livet.  En skole som handler for mye om pugging og testing, står i veien for dette. Lærerne må få større mulighet til selv å bestemme hvordan de vil undervise. Det kan ikke være kun PISA og nasjonale prøver som prioriteres. I dag opplever lærerne mistillit gjennom mye kontroll. SV vil innføre en tillitsreform der vi styrer skolen gjennom mål som fremmer læring og ikke skaper konkurranse og rangering som fører til en puggeskole. Lærere skal få bruke mer tid på elevene og mindre på skjemaer.

Forskningsrapporter og tilbakemeldinger fra elever og lærere har dokumentert at Kunnskapsløftet har ført til en mer teoritung skole og en mer ensrettet undervisning. Skoleforskere peker dessuten på at en omfattende målstyring kan ha bidratt til å øke elevenes prestasjonspress. Helsepersonell melder om at antallet elever som sier de har stressrelaterte psykiske problemer og udefinerbare fysiske helseplager, har økt de senere årene.

SV mener en tillitsreform må utarbeides i nært samarbeid med profesjonen, og bygge på at skolens brede kunnskapssyn skal ivaretas. Elevenes læring må stå i sentrum og tidstyvene i skolen må bort.

SV vil:

Emner