Flom, ras og skred

I årene framover kommer vi til å oppleve mer flom over hele landet på grunn av klimaendringer. Forskerne er enige om vi kan forvente mer ekstremnedbør, og dermed også økt flomfare, flere skred og flere ras. Derfor er det helt avgjørende at det blir bevilget mer penger til flom- og skredforebyggende arbeid. Klimaendringene er allerede i gang, og vi må som samfunn tilpasse oss konsekvensene av klimaendringene vi ikke kan forhindre.

SV har derfor over flere år satt av flere hundre millioner i våre alternative statsbudsjett til klimatilpasning for stat, kommuner og fylkeskommuner, inkludert skredsikring av veier.

SV vil:

Emner