Flom, ras og skred

I årene framover kommer vi som følge av klimaendringene til å oppleve mer av de flommene som nå truer rundt om i landet. Forskerne er enige om vi kan forvente mer ekstremnedbør i generelt i Norge, og dermed også økt flomfare, flere skred og flere ras. Derfor er det helt avgjørende at det blir bevilget mer penger til flom- og skredforebyggende arbeid. Klimaendringene skjer allerede, og vi må som samfunn tilpasse oss konsekvensene av klimaendringene vi ikke kan forhindre.

SV har derfor over flere år satt av flere hundre millioner i våre alternative statsbudsjettet til klimatilpasning for stat, kommuner og fylkeskommuner, inkludert skredsikring av veier.

SV vil:

Emner